http://www.bip.gov.pl
  Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
Informacje podstawowe
ZGK
Zasady Funkcjonowania
Zarządzenia
Budżet
Przetargi
Ogłoszenia o przetargach
Ogłoszenia z otwarcia ofert
Ogłoszenia o wyborze ofert
Ogłoszenia o zawarciu umowy
Ogłoszenia o zamówieniach poniżej 30 000 euro
Plan Zamówień Publicznych
Gospodarka wodno-ściekowa
Protokoły z kontroli
Redakcja
Statystyki
Rejestr zmian
Informacja dla podmiotów korzystających ze środowiska
RODO
Nabór
Gospodarka Odpadami Komunalnymi - dane archiwalne 2011-2017


 
Ogłoszenia o zamówieniach poniżej 30 000 euro 
Przetargi
 
data publikacji:  27-07-2016 | 15:01
data ostatniej modyfikacji:  27-07-2016 | 15:01
ostatnio modyfikowal: Ewelina Skuza
   
Dostawa lamp UV służących do ciągłej dezynfekcji wody promieniami UV 27.07.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu

33-386 Podegrodzie 248

 

 

Przedmiot zamówienia:

 

Dostawa lamp UV służących do ciągłej dezynfekcji wody promieniami UV”.

 

 

I.         Istotne warunki zamówienia (procedura poniżej równowartości kwoty 30 000 EURO):

 

1. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje dostawę dwóch lamp UV służących do ciągłej dezynfekcji wody pitnej promieniami UV ujmowanej ze studni St-1 i St-2, usytuowanych w miejscowości Podegrodzie, Gmina Podegrodzie.

2. Studnie St-1 i St-2 posiadają maksymalny przepływ hydrauliczny (nie jednostajny) odpowiadający 35 m³/h każda.

3. Specyfikacja lamp:

 

Urządzenie do dezynfekcji promieniami UV:

- Przepływ nominalny: 35,0 m³/h, UVT= min 90%

- Dawka UV min: 600 J/m² ; regulacja mocy promieniowania w zakresie 50-100%.

REAKTOR

- wykonanie: stal 316L

- kołnierze

- zawory płuczące min 1/2’’

- pojemność: około 50 litrów

- stopień ochrony: IP65

- dopuszczalne ciśnienie pracy max 10bar

PROMIENNIK UV

- ilość: 1 sztuka lub 2 sztuki

- moc: około 300W

- gwarancja żywotności około 12000- 14000h

KALIBROWANY MONITORING UV:

- czujnik UV

- sygnał wyjściowy: 0/4-20mA

4.    Kompletny układ sterowania zainstalowany w szafie sterowania,

Szafa sterownicza

-        zasilanie: 400/230V/50-60V/Hz

-        moc urządzenia: około 1,0 kW

-        kable zasilające: min 5m

-        stopień ochrony: IP 65

Gabaryty szafy sterowniczej (średnica, wysokość i długość) powinny spełnić uwarunkowania związane z miejscem posadowienia urządzenia w stosunkowo niewielkiej hali technologicznej. Wymiary szafy nie większe niż: szerokość: 600 mm, wysokość: 600 mm, głębokość: 300 mm.

  

 

4.  Panel sterujący:

             - pomiar intensywności,

             - przeliczanie aktualnej dawki,

              - regulacja mocy w zależności od aktualnego przepływu i/lub intensywności,

             -  liczniki: godzin pracy promiennika lub promienników,

             - pełna historia zdarzeń (załączenia/wyłączenia/błędy z datą i godziną wystąpienia),

             - czujnik temperatury reaktora UV i szafy sterowniczej.

 

5.    W związku z nierównomierną pracą pomp, które będą podawać wodę na lampę UV należy zastosować system automatycznego załączania zaworów (przepływu wody aby uniknąć przegrzania i uszkodzenia lamp UV).

6.    Ze względu na skomplikowane rozwiązanie zastosowania lamp UV, zaleca się dokonanie wizji lokalnej na obiekcie technologicznym, w celu przygotowania optymalnej oferty.

7.    Według aktualnych badań wody parametr mętność nie przekracza 0,10 NTU, oraz parametr barwa <5 mg/1Pt dla każdego z ujęć. Zamawiający dołącza do zapytania ofertowego aktualne wyniki badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej dla pobieranej wody.

8.    Urządzenia będą zabudowane w poziomie. Wymiary urządzenia mają spełniać warunki
z miejscem posadowienia.

9.       W ofercie mają się znajdować się informacje o ilości promienników, ich żywotności i kosztach wymiany w momencie zużycia (Załącznik nr 3 do zapytania).

10.     Czas trwania gwarancji powinien objąć minimum 24 miesiące.

11.     Cena musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zadania, również koszt pierwszego uruchomienia i szkolenia dla pracowników obsługujących lampę. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia dostarczy dodatkowo rurę osłonową na promiennik lub promienniki.

12.     Termin związania ofertą wynosi 60 dni od dnia złożenia oferty.

13.     Termin realizacji zamówienia 30 dni od daty podpisania umowy.

14.    Termin realizacji faktury wynosi 30 dni od dnia protokolarnego przekazania przedmiotu zamówienia.

15.    O zamówienie ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy złożą w wymaganym terminie ofertę cenową wraz z oświadczeniem (załącznik Nr 2 do zapytania).

16.    Oferty należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Podegrodzie w terminie do dnia  3 sierpnia 2016 r. do godziny 15:00. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie z opisem przedmiotu zamówienia: „Dostawa lamp UV służących do ciągłej dezynfekcji wody promieniami UV”.  

W przypadku ofert przesłanych pocztą tradycyjną decyduje data wpływu do tutejszego Urzędu. Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę i zostaną zwrócone bez otwierania.

17.       Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do występowania
 w imieniu Wykonawcy i opatrzona pieczęcią.

18.     Każdy oferent przedłoży tylko jedną ofertę. Oferta wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostanie odrzucona.

19.     Kryterium wyboru oferty będzie najniższa cena ofertowa dla zadania po uprzednim sprawdzeniu  kompletności złożonych dokumentów, pod warunkiem całkowitej zgodności oferty z niniejszym zapytaniem. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje pisemnie wszystkich wykonawców, którzy brali udział w postępowaniu.

20.     Osobą do kontaktu z Wykonawcami jest Pani Małgorzata Kapusta.

21.     Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania          bez podania przyczyny.

22.     Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego zapytania ofertowego w trakcie postępowania lub wezwania poszczególnych Wykonawców do uzupełnienia oferty.

23      Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i ocen.

 

 

W załączeniu przekazujemy

1)                  Formularz ofertowy - zał. nr. 1

2)                  Oświadczenie wykonawcy - zał. nr. 2

3)                  Informacja o ilości promienników, żywotności, rury osłonowe i kosztach wymiany w       momencie zużycia – zał. nr. 3.

 
Zalaczniki:
zapytanie-ofertowe-lampy-uv-22.07.2016.doc
««« powrót
 
 


Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu Interaktywna Polska