http://www.bip.gov.pl
  Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
Informacje podstawowe
ZGK
Zasady Funkcjonowania
Zarządzenia
Budżet
Przetargi
Ogłoszenia o przetargach
Ogłoszenia z otwarcia ofert
Ogłoszenia o wyborze ofert
Ogłoszenia o zawarciu umowy
Ogłoszenia o zamówieniach poniżej 30 000 euro
Plan Zamówień Publicznych
Gospodarka wodno-ściekowa
Protokoły z kontroli
Redakcja
Statystyki
Rejestr zmian
Informacja dla podmiotów korzystających ze środowiska
RODO
Nabór
Gospodarka Odpadami Komunalnymi - dane archiwalne 2011-2017


 
Ogłoszenia o zamówieniach poniżej 30 000 euro 
Przetargi
 
data publikacji:  07-10-2014 | 15:14
data ostatniej modyfikacji:  07-10-2014 | 15:14
data wytworzenia dokumentu:  07-10-2014
autor dokumentu: Ewa Iwańska
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Połeć
   
Remont drogi gminnej Koło Knurowskiego w miejscowości Podrzecze – etap II 07.10.2014

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH

RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

 

1)      opis przedmiotu zamówienia:Remont drogi gminnej Koło Knurowskiego w miejscowości Podrzecze – etap II         

    a) cięcie piłą  nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm

     b) oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych

            c) skropienie asfaltem nawierzchni drogowych

            d) wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową          mechanicznie

            e) nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po            zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) – masa grysowa

            f) warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 7 cm

Szczegółowy opis i zakres robót określa załącznik nr 3 przedmiar robót – Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zakresu robót – przy czym ceny jednostkowe obowiązują wg kosztorysu ofertowego przez cały okres obowiązywania umowy.

2)      termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do  28.11.2014 r.

3)      warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

a)   spełnianie warunków określonych w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.):

- posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadanie wiedzy i doświadczenia;

- dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

1)      wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a)   oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia,

1)      informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

a)   Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje muszą być przekazywane pisemnie.  Zamawiający dopuszcza również porozumiewanie się za pomocą faksu oraz drogą elektroniczną. Jeżeli korespondencja zostanie przekazana za pomocą faksu lub drogą elektroniczną strona otrzymująca na żądanie strony przekazującej musi niezwłocznie potwierdzić fakt jej otrzymania lub - na wezwanie drugiej strony – niezwłocznie złożyć oświadczenie o jej nieotrzymaniu.

b)   W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez drugą stronę pomimo takiego żądania, przyjmuje się, iż pismo wysłane na podany numer faksu lub e-mail zostało doręczone w sposób umożliwiający drugiej stronie zapoznanie się z treścią pisma, chyba, że – po wezwaniu strony wysyłającej faks lub e-mail – druga strona niezwłocznie oświadczyła, iż pisma nie otrzymała.

c)   Forma pisemna jest obligatoryjna dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym: oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków do udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot wymagań określonych przez Zamawiającego, pełnomocnictwa oraz składanych wyjaśnień i uzupełnianych dokumentów i oświadczeń.

2)      wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

3)      termin związania ofertą: 30 dni.

4)      opis sposobu przygotowywania ofert:

Oferta powinna składać się z:

a)      wypełnionego i podpisanego „Formularz ofertowy” stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,

b)      wypełnionego i podpisanego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia,

c)      formularz oferty musi być podpisany przez osoby uprawnione do występowania
w imieniu Wykonawcy i opatrzony pieczęcią,

d)      każdy oferent przedłoży tylko jedną ofertę. Oferta Wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie odrzucona.

1)      miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

a)   Ofertę należy złożyć w Sali Obsługi Klienta Urzędu Gminy Podegrodzie, w terminie do dnia 13.10.2014 r., do godziny 1530.

b)   W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu oferty do Urzędu, a nie data jej nadania.

c)   Oferta złożona po terminie tj. dnia 13.10.2014 r. po godzinie 1530 zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie bez otwierania.

d)   Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu w zamkniętej kopercie (opakowaniu), opisaną wg poniższych ustaleń:

·                              Nazwa i adres Wykonawcy

·                              Nazwa i adres Zamawiającego Gmina Podegrodzie – Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu, 33-386 Podegrodzie 248

·       Oferta na zamówienie ogłoszone poniżej 30.000,00 euro – „Remont drogi gminnej Koło Knurowskiego w miejscowości Podrzecze – etap II”

·                              UWAGA: nie otwierać przed 13.10.2014 r. godziną 1545

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.

a)       Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędzie Gminy Podegrodziepokój nr 29 w dniu 13.10.2014 r. o godzinie 1545

1)      opis sposobu obliczenia ceny: Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT i wszelkie inne koszty, których poniesienie okaże się konieczne w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

2)      opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: Kryterium wyboru ofert – cena 100 pkt.

Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy na wykonanie zadania, która będzie zawierała najniższą cenę brutto za całość zamówienia i będzie zgodna z niniejszym zapytaniem.

Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:

 

         najniższa cena ofertowa brutto

C = -------------------------------------------------- x 100

            cena brutto oferty badanej

 

Cena może być tylko jedna i nie ulega zmianie przez okres ważności umowy.

3)      informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Zamawiający wymaga, aby przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawił:

a)   kosztorys uproszczony, który będzie stanowił załącznik do umowy – sporządzony w oparciu o załącznik nr 3 przedmiar robót.

4)      wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: nie dotyczy.

5)      istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: szczegółowe informacje dotyczące umowy zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

6)      Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie dokonania wyboru Wykonawcy bez podania  przyczyn.

7)      Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

8)      Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego ogłoszenia w trakcie postępowania.

9)      Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i ocen.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionego na stronie internetowej http://bip.zgk.podegrodzie.pl oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r., poz. 121).

 

Załączniki:

1.            Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

2.            Załącznik nr 2 - Oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

3.            Załącznik nr 3 – Przedmiar robót.

4.            Załącznik nr 4 - Projekt umowy.

 

 

.……………………………………………

Data i podpis Kierownika Zamawiającego

 

 
Zalaczniki:
zalacznik-nr-1-2.odt
zalacznik-nr-3-przedmiar-remont-dr.kolo-knurowskiego.pdf
zalacznik-nr-4-umowa-kmurowski-droga.pdf
««« powrót
 
 


Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu Interaktywna Polska