http://www.bip.gov.pl
  Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
Informacje podstawowe
ZGK
Zasady Funkcjonowania
Zarządzenia
Budżet
Przetargi
Gospodarka wodno-ściekowa
Gospodarka wodna
Gospodarka ściekowa
OGŁOSZENIA
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Dane archiwalne UG
Komunikaty
Protokoły z kontroli
Redakcja
Statystyki
Rejestr zmian
Informacja dla podmiotów korzystających ze środowiska
RODO
Nabór
Gospodarka Odpadami Komunalnymi - dane archiwalne 2011-2017


 
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
Gospodarka wodno-ściekowa
 
data publikacji:  12-03-2019 | 09:36
data ostatniej modyfikacji:  13-03-2019 | 11:06
autor dokumentu: Ewelina Skuza
ostatnio modyfikowal: Ewelina Skuza

 

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Podegrodzie

 

 

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

§1

Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstw wodociągowo - kanalizacyjnych świadczących na terenie Gminy Podegrodzie usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń wodociągowych i zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych oraz faktycznych lub potencjalnych odbiorców tych usług.

 

 

§2

1.       Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o „ustawie” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz.1152).

2.      Użytym w Regulaminie pojęciom należy przypisywać znaczenie jakie nadają im akty prawne wyższego rzędu, w tym w szczególności ustawa.

 

 

 

Rozdział II

 

Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne w  zakresie dostarczania wody i odprowadzania

 

ścieków

 

§3

1.       W zakresie dostarczania wody przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne jest obowiązane:

1)      dostarczać odbiorcy usług wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w ilości nie mniejszej niż 0,1 m3/dobę/osobę oraz 6 m3 na osobę rocznie,

2)      zapewnić ciągłość dostaw wody, z zastrzeżeniem uzasadnionych wyjątków określonych w niniejszym Regulaminie,

3)      w przypadku dostarczania wody z posiadanej sieci wodociągowej, zapewnić dostawę wody pod ciśnieniem nie mniejszym niż 0,05 MPa (0,5 bara), mierzonego u wylotu na zaworze za wodomierzem głównym zainstalowanym na przyłączu wodociągowym. Ciśnienie wody na przyłączu przy wodomierzu głównym powinno posiadać takie parametry, które zabezpieczą wewnętrzną instalację wodociągową odbiorcy usług przed ewentualnym uszkodzeniem,

4)      prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

5)      dostarczać wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, której jakość odpowiada wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach prawa i nie może stanowić zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi.

2.      Do obowiązków przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego należy prowadzenie remontów i usuwanie na bieżąco awarii urządzeń wodociągowych oraz przyłączy wodociągowych będących w ich posiadaniu, z zastrzeżeniem ustępu 3.

3.       Niezawodne działanie przyłączy wodociągowych należy zapewnić do zaworu za wodomierzem głównym lub miejscem na jego umieszczenie włącznie.

 

 

 

§4

W zakresie odbioru ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne jest zobowiązane:

1)     przyjmować do posiadanej sieci kanalizacyjnej ścieki wprowadzane przez odbiorców usług, w ilości nie mniejszej niż 0,1 m3/dobę/osobę oraz 6 m3na osobę rocznie,

2)   zapewnić ciągły odbiór ścieków o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami i obowiązująca umową o odprowadzanie ścieków,

3)   odprowadzać wprowadzane ścieki do posiadanych urządzeń kanalizacyjnych,

4)   zapewnić odbiór ścieków z kanalizacji w czasie wystąpienia awarii.

 

 

Rozdział III

 

Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

 

§5

1.      Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków zawartej pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, a odbiorcą usług.

2.      Zawarcie umowy wymaga w pierwszej kolejności przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej oraz złożenia pisemnego wniosku o zawarcie umowy.

3.      Do wniosku, o którym mowa w ust. 2 osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci jest zobowiązana przedłożyć dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości. Osoba, która złożyła wniosek o zawarcie umowy na świadczenie usług i nie posiada prawa do nieruchomości, powinna uprawdopodobnić fakt korzystania z nieruchomości.

4.      Umowa określa miejsce i warunki szczegółowe wykonywania usługi dostawy wody i odbioru ścieków.

5.      Odpowiedzialność za dostarczanie wody w obrębie nieruchomości do poszczególnych lokali mieszkalnych ciąży na właścicielu nieruchomości.

6.      Umowa o dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków jest umową o świadczenie usług i stosuje się do niej przepisy Kodeksu Cywilnego.

7.      Umowa o zaopatrzenie w wodę (i) lub odprowadzanie ścieków może być zawarta na czas określony lub nieokreślony.

 

§6

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z przedsiębiorstwem wodociągowo - kanalizacyjnym powinien w szczególności zawierać:

1)      imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL (w przypadku osób fizycznych) lub nazwę, numer NIP (o ile wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą) oraz adres siedziby wnioskodawcy,

2)      wskazanie nieruchomości, co do której wnioskodawca chce zawrzeć umowę,

3)      oświadczenie wnioskodawcy czy nieruchomość jest podłączona do sieci wodociągowej przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego, czy tez posiada własne ujęcie wody,

4)      oświadczenie wnioskodawcy czy nieruchomość jest podłączona do sieci kanalizacyjnej przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego, czy tez wprowadza ścieki do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków,

5)      oświadczenie wnioskodawcy na jakie cele będzie wykorzystywał dostarczaną wodę,

6)      oświadczenie wnioskodawcy jakiego rodzaju ścieki będą odprowadzane przez wnioskodawcę na podstawie zawartej umowy (przemysłowe, bytowe lub komunalne).

 

 

 

 

 

 

 

 

§7

Wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne z osobą korzystającą z lokalu powinien zawierać elementy wskazane w §6 Regulaminu, a ponadto:

1)      imię, nazwisko (lub nazwę), numer NIP (o ile wnioskodawca go posiada) oraz adres osoby korzystającej z lokalu, co do której składany jest wniosek o zawarcie umowy wraz z umocowaniem do złożenia wniosku w imieniu i na rzecz tej osoby,

2)      wskazanie lokalu, co do którego wnioskodawca wnosi o zawarcie umowy,

3)      oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osoby korzystającej z lokalu o zasadach rozliczeń, o których mowa w art. 6 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy, oraz o obowiązku regulowania dodatkowych opłat wynikających z taryfy za dokonywane przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne rozliczenie.

 

§8

1.      W przypadku zmiany odbiorcy usług następuje wygaśnięcie umowy zawartej z dotychczasowym odbiorcą usług i wymagane jest zawarcie nowej umowy z nowym odbiorcą usług.

2.      Obowiązek poinformowania o zmianie odbiorcy usług spoczywa na dotychczasowym odbiorcy usług.

3.      Rozwiązanie umowy skutkuje zastosowaniem przez dostawcę usług środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

 

§9

1.      Ponowne przyłączenie do sieci, po wcześniejszym odcięciu dostawy wody lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego następuje po złożeniu przez odbiorcę usług wniosku o zawarcie umowy i podpisanie umowy.

2.      Postanowienia ust. 1  mają odpowiednie zastosowanie również w przypadku składania przez właściciela lub zarządcę budynku wielolokalowego wniosku o zawarcie umów z osobami korzystającymi z lokali.

3.       Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne dokonuje zamknięcia przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego oraz demontuje zawór główny.

 

 

Rozdział IV

 

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

 

§10

1.      Rozliczenia z odbiorcami usług za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne na podstawie zawartej umowy z odbiorcą usług.

2.      Podstawę ustalenia ilości pobranej wody lub wprowadzonych ścieków stanowią: wodomierz główny, urządzenia pomiarowe, przeciętne normy zużycia wody oraz ilości ustalone w umowie.

3.      Wskazania wodomierzy odczytuje przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne, w okresach rozliczeniowych określonych w umowie.

4.       W przypadku niemożności odczytania wodomierza głównego przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne w okresie rozliczeniowym z powodu braku do niego dostępu, ilość dostarczanej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed brakiem dostępu, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy braku dostępu do wodomierza.

5.       W przypadku gdy odbiorca usług jest zaopatrywany w wodę przez przedsiębiorstwo, to w rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, ilość wody bezpowrotnie użytej (np. do celów gospodarczych) uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość zużycia tej wody ustalana jest na podstawie dodatkowego wodomierza zamontowanego przez odbiorcę usług na wewnętrznej instalacji wodociągowej w miejscu zaakceptowanym przez przedsiębiorstwo wodociągowo -kanalizacyjne.

 

 

 

§11

1.        Stosowanie przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne cen i stawek opłat wynikających z nowych, podanych do publicznej wiadomości taryf w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Gminy Podegrodzie, nie wymaga odrębnego informowania odbiorców usług o ich rodzajach i wysokości.

2.        Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy.

3.        Na dzień zmiany taryfy przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne nie dokonuje dodatkowych odczytów wodomierzy. Ilość pobranej wody w okresie obowiązywania taryfy przed zmianą oraz ilość pobranej wody w okresie zmienionej taryfy, ustala się na podstawie średniodobowego zużycia wody w okresie rozliczeniowym, w którym nastąpiła zmiana taryfy.

 

§12

1.      Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za usługi świadczone przeze przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne jest faktura.

2.       Datę, formę i sposób zapłaty przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne określa w fakturze, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę (i) lub odprowadzanie ścieków.

 

                                                                        

 

§13

Wznowienie dostawy wody lub odbioru ścieków w przypadku odcięcia dostępu do usług wodociągowo – kanalizacyjnych spowodowanego zaleganiem z uiszczaniem opłat za dwa pełne okresy obrachunkowe, nastąpi po udokumentowaniu przez odbiorcę usług uiszczenia należnych kwot wraz z odsetkami ustawowymi.

 

 

 

Rozdział V

 

Warunki przyłączania do sieci

 

§14

1.      Przyłączenie do sieci odbywa się na pisemny wniosek o przyłączenie złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.

2.      Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien w szczególności zawierać:

1)      dane identyfikacyjne wnioskodawcy, a w przypadku osób prawnych odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu,

2)      adres podłączanej nieruchomości,

3)      rodzaj podłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne),

4)      rodzaj lokali (mieszkalne, użytkowe itp.) w budynkach zasilanych w wodę,

5)      planowana wielkość poboru wody, jej przeznaczenie lub planowana ilość odprowadzanych ścieków i określenie ich rodzaju, a w przypadku ścieków przemysłowych wskazanie przewidywanej ilości i jakości odprowadzanych ścieków oraz dane o przewidywanie sposobie ich podczyszczenia,

6)      datę i podpis wnioskodawcy.

 

 

 

§15

Do wniosku ubiegający się o przyłączenie do sieci załącza:

1)      dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek, a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, opis jego statusu prawnego w stosunku do nieruchomości,

2)      kopię aktualnej mapy sytuacyjnej określającej usytuowanie nieruchomości względem istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu,

3)      zgody właścicieli działek, przez które będzie przeprowadzany przyłącz wodociągowy na wejście w teren i wbudowanie urządzeń (jeżeli dotyczy).

 

§16

1.      Jeżeli spełnione są warunki techniczne umożliwiające przyłączenie nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w terminie 14 dni od otrzymania wniosku wraz z kompletem załączników wydaje warunki przyłączenia do sieci. W sprawach skomplikowanych termin wydania warunków może ulec wydłużeniu do 30 dni.

2.      W razie braku możliwości przyłączenia do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, informuje na piśmie o tym fakcie osobę ubiegającą się o przyłączenie, wskazując przyczyny, które uniemożliwiają przyłączenie, wydając informację techniczną.

3.      Wydane warunki przyłączenia nieruchomości do sieci są ważne przez 24 miesiące od dnia ich wydania.

 

§17

Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej powinny w szczególności określać:

1)   lokalizację nieruchomości osoby ubiegającej się o przyłączenie,

2) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej,

3) zakres dokumentacji technicznej, którą opracowuje osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

 

 

 

§18

Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne może świadczyć usługi polegające na wykonywaniu przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na rzecz odbiorców usług, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 

 

Rozdział VI

 

Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo - kanalizacyjnych

 

§19

1.      Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne wyraża zgodę na przyłączenia do sieci jeśli przyłącze wodociągowe/lub kanalizacyjne zostało wykonane zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

2.    Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma prawo odmówić przyłączenia odbiorcy usług do sieci, jeżeli nie posiada technicznych możliwości świadczenia usług.

3.    Techniczne możliwości dostępu do usług wodociągowo - kanalizacyjnych przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne zapewnia poprzez udostępnienie wszystkim zainteresowanym aktualnego wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 7 ustawy.

4.    Ustala się techniczne warunki określające warunki dostępu do usług wodociągowo -kanalizacyjnych:

1)      przyłącza wodociągowe należy wykonać z rur PEHD o średnicy od 32 mm do  40 mm.

2)      w miejscu włączenia do sieci wmontować zawór odcinający zasuwę, a obudowę zasuwy wyposażyć w skrzynkę uliczną i obrukować,

3)      uwzględniając strefę przemarzania gruntu, przebieg i zagłębiania przewodów w gruncie należy prowadzić najkrótszą, bezkolizyjną trasą,

4)      przyłącza kanalizacyjne należy wykonać z rur PCV o średnicy 160 mm,

5)      przy urządzeniach zlokalizowanych poniżej poziomu sieci kanalizacyjnej należy przewidzieć pośredni sposób i odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń typu mini przepompownie, rozdrabniarki.

5.Przy projektowaniu przyłącza uwzględnić:

1)      prowadzenie przyłącza możliwie najkrótszą trasą,

2)      posadowienie przyłącza na głębokości zabezpieczającej przed przemarzaniem lub zastosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przed przemarzaniem, z uwzględnieniem spadku w kierunku spływu min. 1,5%,

3)      swobodny dojazd i dostęp do studni rewizyjnych na przyłączu kanalizacyjnym.

 

 

 

Rozdział VII

 

Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza

 

§20

1.      Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego jest pisemne uzgodnienie z przedsiębiorstwem wodociągowo - kanalizacyjnym dokumentacji technicznej i sposobu prowadzenia tych prac oraz warunków i sposobów dokonywania przez przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne kontroli robót.

2.      Zakres dokumentacji technicznej określają warunki przyłączenia.

3.      W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi warunkami przyłączenia nieruchomości oraz dokumentacją projektową.

4.      Odbiór przyłączy jest przeprowadzany przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron i następuje na pisemny wniosek inwestora (wykonawcy).

5.      Odbiór przyłącza dokonywany jest według zasad określonych w warunkach przyłączenia.

6.      Termin odbioru przyłącza przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne uzgadnia z odbiorcą usług.

7.      Przed przystąpieniem do sporządzenia protokołu odbioru przyłączy wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej zobowiązana jest dostarczyć przedsiębiorstwu wodociągowo - kanalizacyjnemu mapę z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

8.      Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:

1)      datę odbioru,

2)      przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza (rodzaju: wodociągowe, kanalizacyjne), średnicy, materiałów i długości,

3)      rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego,

4)      skład komisji, w tym: wykonawcę i użytkownika,

5)      adres nieruchomości do której wykonano podłączenie,

6)      podpisy członków komisji.

9.      Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego podpisanie przez strony upoważnia Odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie Umowy.

 

 

Rozdział VIII

 

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich

 

parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

 

§21

O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody wynikających z prac konserwacyjno-remontowych Dostawca usług powinien poinformować Odbiorców usług w sposób zwyczajowo przyjęty, najpóźniej na 72 godziny przed jej planowanym terminem.

 

 

 

§22

1.      Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców usług w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenie usług, w szczególności gdy:

1)      z powodu awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków,

2)      dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska.

2.      Wystąpienie przerwy w dostawie wody może mieć miejsce w przypadku awarii lub planowanych prac konserwacyjno – remontowych na sieci wodociągowej lub ujęciu wody.

3.      W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin  przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody informując o tym fakcie odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.

4.      Za wodę pobraną z zastępczych punktów poboru wody pobierane są opłaty na podstawie cen i stawek opłat określonych w obowiązującej taryfie.

5.      W czasie trwania klęski żywiołowej lub wystąpienia siły wyższej, szczególnie gdy doszło do zanieczyszczenia wody, przedsiębiorstwo   wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo wprowadzić ograniczenia w konsumpcji wody w granicach możliwości dystrybucji po zawiadomieniu odbiorców usług o tych ograniczeniach. Nie zwalnia to przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego z obowiązku zastosowania wszelkich dostępnych mu sposobów dla złagodzenia tych uciążliwości dla odbiorców.

6.      Wstrzymanie lub ograniczenie w dostawie wody może nastąpić również w przypadku:

1)      braku wody na ujęciu,

2)      zanieczyszczenia wody na ujęciu w rozmiarze niebezpiecznym dla zdrowia,

3)      potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydrantów p. pożarowych,

4)      zaniku energii elektrycznej na ujęciu lub pompowniach – niezawinionych przez dostawcę usług,

5)      konieczności usuwania awarii, do której doszło w wyniku nieprzewidzianego, przypadkowego uszkodzenia urządzenia wodociągowego, uniemożliwiającego normalną eksploatację sieci,

6)      konieczności prowadzenia niezbędnych napraw urządzeń zaopatrzenia w wodę, a także planowanych  prac konserwacyjnych, eksploatacyjnych i modernizacyjnych sieci,

7)      uszkodzenia instalacji grożącego niebezpieczeństwem,

8)      wydania decyzji przez Państwową Inspekcję Sanitarną,

9)      wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń.

7.      Za skutki obniżenia poziomu jakości usług wymienionych w tym paragrafie dostawca usług nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej.

8.      Wystąpienie przerwy w odbiorze ścieków może mieć miejsce w następujących przypadkach:

1)      wykonywania planowanych prac konserwacyjnych, remontowych i modernizacyjnych sieci,

2)      konieczności usuwania awarii, do której doszło w wyniku nieprzewidzianego, przypadkowego uszkodzenia urządzenia kanalizacyjnego, uniemożliwiającego normalną eksploatację sieci,

3)      wystąpienia siły wyższej,

4)      zaniku napięcia elektrycznego uniemożliwiającego pracę przepompowni ścieków,

5)      konieczności przeprowadzenia napraw urządzeń kanalizacyjnych, a także przeprowadzenia prac konserwacyjnych, eksploatacyjnych oraz modernizacyjnych sieci,

6)      uszkodzenia instalacji kanalizacyjnej grożącej niebezpieczeństwem,

7)      wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń.

 

 

 

§23

1.    Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadkach, o których mowa w art. 8 ustawy.

2.    Odcięcie dostawy wody do nieruchomości następuje poprzez:

1)      demontaż wodomierza głównego,

2)      zamknięcie zasuwy przyłączeniowej,

3)      odcięcie przyłącza wodociągowego od sieci wodociągowej.

3.    Odcięcie dostawy wody do lokalu w budynku wielolokalowym następuje w sposób uzgodniony w umowie zawartej z właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego, w sposób umożliwiający innym użytkownikom lokali normalne korzystanie z usług.

4.    Zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego następuje poprzez:

1)      zablokowanie odbioru ścieków w miejscu włączenia do urządzeń kanalizacyjnych  przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego,

2)      odcięcie przyłącza kanalizacyjnego od sieci kanalizacyjnej.

 

 

Rozdział IX

 

Standardy obsługi Odbiorców usług, w tym

 

sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiana informacji dotyczących w szczególności

 

zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

 

§24

1.      Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne jest zobowiązane do udzielania wszelkich istotnych informacji dotyczących:

1)      prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków,

2)      warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej przez nowych odbiorców,

3)      występujących zakłóceń w dostawach wody lub odprowadzaniu ścieków,

4)      występujących awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

5)      planowanych przerw w świadczeniu usług.

2.      Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych środków przekazu, bez zbędnej zwłoki, jednakże w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze.

3.        Jeżeli prośba o udzielenie informacji została przedłożona na piśmie, przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne udziela odpowiedzi w tej samej formie, w terminie 14 dni od otrzymania prośby chyba, że osoba zwracająca się o udzielenie informacji wyraźnie zaznaczyła, że informacja ma zostać udzielona w jednej z form wskazanych w ustępie 2.

 

§25

Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jest zobowiązane do udzielenia odbiorcom usług informacji dotyczących funkcjonowania systemu zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie w oraz prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę usług umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzaniu ścieków, w tym o planowanych przerwach w świadczeniu usług, występujących awariach urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

 

§26

1.      Odbiorcy usług przysługuje prawo składania reklamacji na jakość usług świadczonych przez Dostawcę usług lub wysokość naliczanych przez niego opłat.

2.      W przypadku dostaw wody o jakości niezgodnej z regulaminem lub przerw w dostawach wody nie przewidzianych w niniejszym regulaminie, odbiorca usług może złożyć pisemną reklamację.

 

3.      Reklamacje dotyczące dostaw wody o jakości niezgodnej z regulaminem, w celu technicznej możliwości jej rozpatrzenia odbiorca usług winien zgłosić je niezwłocznie, po ujawnieniu okoliczności wymagających zgłoszenia. 

4.      Reklamacje mogą być składane do przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego pisemnie, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub faksem. Reklamacje mogą być również składane  osobiście w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego.

5.      Zgłoszona reklamacja wymaga pisemnego potwierdzenia jej przyjęcia oraz ewidencji w rejestrze reklamacji dostawcy usługi.

6.      Na wniesioną przez Odbiorcę usług reklamację Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty wpływu reklamacji

7.      W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga przesłania wodomierza głównego do ekspertyzy, termin rozpatrzenia reklamacji ulega zawieszenia na czas wykonania ekspertyzy.

8.      Reklamacja przez odbiorcę usług wysokości należności wynikającej z faktury nie wstrzymuje obowiązku terminowej jej zapłaty. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne, należna odbiorcy usług kwota zostanie naliczona na poczet przyszłych należności lub na żądanie odbiorcy usług, zwrócona w ternie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

 

§27

1.      Odbiorca usług ma prawo złożyć pisemny wniosek o przeprowadzenie kontroli wskazań wodomierza.

2.      Jeżeli kontrola przeprowadzona przez organ uprawniony do prawnej kontroli metrologicznej wykaże prawidłowe działanie wodomierza odbiorca usług pokrywa koszty przeprowadzenia postępowania.

 

 

 

Rozdział X

 

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

 

§28

Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego są jednostki zawodowej i ochotniczej straży pożarnej.

 

§29

Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego dokonywany jest w miejscach uzgodnionych z przedsiębiorstwem, a przede wszystkim z opomiarowanych hydrantów przeciwpożarowych.

 

§30

1.        Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa zobowiązani są do powiadamiania przedsiębiorstwa o miejscu pożaru niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, nie później jednak niż dzień po zdarzeniu.

2.        Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu gminy zobowiązani są do powiadomienia przedsiębiorstwa wodociągowo –kanalizacyjnego o miejscu, ilości i celu poboru wody do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

3.        W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda jest dostarczana dla innych odbiorców usług, jednostka straży pożarnej niezwłocznie przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo - kanalizacyjnemu informacje o miejscu i o ilości pobranej wody.

4.        Ilość wody pobranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem nieopomiarowanych punktów jej poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej.

 

§31

1.      Przedsiębiorstwo obciąża gminę za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe stosując ceny ustalone w taryfie.

2.       Rozliczenia za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe dokonywane są za każde pobranie z sieci.

 

 

Rozdział XI

 

Przepisy końcowe

 

§32

W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy ustawy, wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. 

 

pobierz pdf

 

 
 


Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu Interaktywna Polska