http://www.bip.gov.pl
  Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
Informacje podstawowe
ZGK
Zasady Funkcjonowania
Zarządzenia
Budżet
Przetargi
Ogłoszenia o przetargach
Ogłoszenia z otwarcia ofert
Ogłoszenia o wyborze ofert
Ogłoszenia o zawarciu umowy
Ogłoszenia o zamówieniach poniżej 30 000 euro
Plan Zamówień Publicznych
Gospodarka wodno-ściekowa
Protokoły z kontroli
Redakcja
Statystyki
Rejestr zmian
Informacja dla podmiotów korzystających ze środowiska
RODO
Nabór
Gospodarka Odpadami Komunalnymi - dane archiwalne 2011-2017


 
Ogłoszenia z otwarcia ofert 
Przetargi
 
data publikacji:  29-03-2017 | 09:36
data ostatniej modyfikacji:  29-03-2017 | 09:36
data wytworzenia dokumentu:  29-03-2017
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Połeć
   
Uzupełnianie ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Podegrodzie w 2017 r. emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi 29.03.2017

Podegrodzie, 29.03.2017

Znak: ZGK-ZP.271.1.3.2017

 

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. „Uzupełnianie ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Podegrodzie w 2017 r. emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi”.

 

Gmina Podegrodzie – Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje informację z sesji otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiotowe postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego:

1.       kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 179.422,56 zł.

2.       ofertę złożył:

 

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena
- w złotych

Termin płatności faktur
– w dniach

Termin wykonanie
robót
– w dniach

Okres gwarancji

 

1

IMBUD Ignacy Śledź

Naszacowice 124

33-386 Podegrodzie

204.180,00

30 dni

60 dni

12 m-cy

 

2

ENIGMA GROUP Sp. z o.o.

ul. Chodenicka 39

32-700 Bochnia

221.400,00

30 dni

60 dni

12 m-cy

 

««« powrót
 
 


Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu Interaktywna Polska