http://www.bip.gov.pl
  Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
Informacje podstawowe
ZGK
Zasady Funkcjonowania
Zarządzenia
Budżet
Przetargi
Gospodarka wodno-ściekowa
Protokoły z kontroli
Redakcja
Statystyki
Rejestr zmian
Informacja dla podmiotów korzystających ze środowiska
RODO
Nabór
Gospodarka Odpadami Komunalnymi - dane archiwalne 2011-2017
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Harmonogramy zbiórki odpadów
Materiały edukacyjno-informacyjne
Informacja z art. 3 Ustawy o utrzymaniu czystości w gminach
Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki
Ogłoszenia/Komunikaty
Wzór deklaracji
Uchwały Rady Gminy Podegrodzie dot. nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi


 
Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki 
Gospodarka Odpadami Komunalnymi - dane archiwalne 2011-2017
 
data publikacji:  07-03-2014 | 12:14
data ostatniej modyfikacji:  07-03-2014 | 12:14
ostatnio modyfikowal: Anna Bodziony
Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Na terenie Gminy Podegrodzie funkcjonuje Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zwany „GPSZOK”, usytuowany na terenie działek przynależnych do zamkniętego składowiska odpadów w miejscowości Podegrodzie.

Punkt ten świadczy usługi 1 raz w tygodniu, w każdy poniedziałek w godzinach od 1200-2000 w okresie od kwietnia do września  oraz w godzinach: od 900-1700 w okresie od października do marca.

Do punktu tego mieszkańcy (właściciele nieruchomości zamieszkałych) mogą nieodpłatnie przywieźć w szczególności tzw. odpady problemowe, do których zaliczamy: świetlówki i żarówki energooszczędne, stare farby i rozpuszczalniki, różnego typu środki i odczynniki chemiczne, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, w szczególności gruz z drobnych remontów, zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory. W punkcie tym będzie można również oddać  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Punkt ten przyjmuje również  odpady o walorach surowców wtórnych tj. szkło, opakowania wielomateriałowe, plastiki i metal jako uzupełnienie systemu selektywnej zbiórki odpadów.

Mieszkańcy będący właścicielami nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne mogą przekazywać odpady komunalne, o których mowa powyżej do punktu selektywnej zbiórki odpadów odpłatnie, a wysokość opłat za przyjęcie odpadów do GPSZOK-u została określona w Uchwale Nr XXXVIII/411/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia dodatkowej sługi świadczonej przez Gminę Podegrodzie polegającej na przyjmowaniu od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych odpadów komunalnych przez Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Podegrodziu oraz ustalenia wysokości cen za tę usługę. 

Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie odpadów do GPSZOK-u jest Pan Józef Olszak – pracownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu.

Wszelkich informacji udziela Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu, mający swoją siedzibę w budynku Urzędu Gminy Podegrodzie, Podegrodzie 248, 33-386 Podegrodzie  pok. nr 5 (parter) lub pokój 28-29 (I piętro) oraz pod numerem telefonu: (0-18) 448-49 54 lub 448-49-59.


 

««« powrót
 
 


Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu Interaktywna Polska