http://www.bip.gov.pl
  Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
Informacje podstawowe
ZGK
Zasady Funkcjonowania
Zarządzenia
Budżet
Przetargi
Ogłoszenia o przetargach
Ogłoszenia z otwarcia ofert
Ogłoszenia o wyborze ofert
Ogłoszenia o zawarciu umowy
Ogłoszenia o zamówieniach poniżej 30 000 euro
Plan Zamówień Publicznych
Gospodarka wodno-ściekowa
Protokoły z kontroli
Redakcja
Statystyki
Rejestr zmian
Informacja dla podmiotów korzystających ze środowiska
RODO
Nabór
Gospodarka Odpadami Komunalnymi - dane archiwalne 2011-2017


 
Ogłoszenia o zawarciu umowy 
Przetargi
 
data publikacji:  23-03-2017 | 08:39
data ostatniej modyfikacji:  23-03-2017 | 08:39
data wytworzenia dokumentu:  23-03-2017
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Połeć
   
Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu w 2017 r. 23.03.2017

Ogłoszenie nr 49586 - 2017 z dnia 2017-03-23 r.

Podegrodzie: Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu w 2017 r.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 22271-2017

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu, krajowy numer identyfikacyjny 12184938000000, ul. Podegrodzie  248, 33386   Podegrodzie, państwo Polska, woj. małopolskie, tel. 18 448 49 54, faks 18 448 49 51, e-mail a.polec@zgk.podegrodzie.pl
Adres strony internetowej (URL): www.bip.zgk.podegrodzie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: jednostka budżetowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu w 2017 r.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZGK-ZP.271.1.1.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.1. Zamówienie obejmuje 3 części:

a)    Część I:

Zamówienie obejmuje usługę jednostkami sprzętowymi:

L.p.

Rodzaj usług

j.m. 

Szacunkowa ilość godzin

1

Transport materiałów sypkich (żwir, piasek, kruszywo, ziemia itp.) samochodem o ładowności 8-12 ton lub samochodem o tonażu powyżej 12 ton

 

godz.

700

 

b)    Część II:

Zamówienie obejmuje usługę jednostkami sprzętowymi:

L.p.

Rodzaj usług

j.m. 

Szacunkowa ilość godzin

1

Usługa koparkoładowarki o ciężarze do 12 ton i szerokości łyżki roboczej (tył) do 1,6 m.

Usługa koparką jednonaczyniową o ciężarze do 12 ton
i szerokości łyżki do 1,6 m lub usługa koparki jednonaczyniowej o ciężarze powyżej 12 ton i szerokości łyżki powyżej 1,6 m.

 

godz.

700

 

c)     Część III:

Zamówienie obejmuje usługę jednostkami sprzętowymi:

L.p.

Rodzaj usług

j.m. 

Szacunkowa ilość godzin

1

Usługa mini koparki o szerokości około 150 cm
lub koparkoładowarki

godz.

150

 

1.2. Zamawiający będzie każdorazowo zlecał częściowe wykonanie usługi w formie pisemnej, faxem
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z dokładnym wskazaniem jakimi jednostkami ma być wykonana usługa przez Wykonawcę, a w szczególnych przypadkach również na podstawie zlecenia częściowego przekazanego drogą telefoniczną (dot
. m. in. poważna awaria na sieci wodociągowej, stan klęski żywiołowej – powódź, huragan, intensywne opady atmosferyczne i inne). Czas reakcji Wykonawcy od momentu przesłania zgłoszenia (lub zlecenia telefonicznego) – zgodnie z oferta Wykonawcy (czas reakcji stanowi kryterium oceny ofert), jednak nie dłużej niż 48h. W nagłych przypadkach, bez względu na czas reakcji określony przez Wykonawcę w ofercie, zobowiązany on będzie do natychmiastowego przystąpienia do świadczenia usług, nie później niż w ciągu 2h od zgłoszenia zlecenia.

1.3.  Ponadto:

a)    Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego uprzątnięcia miejsca realizacji zadania poprzez usunięcie z jezdni zalegającej ziemi, piasku, kamieni, itp.,

b)    przy pracach związanych z czyszczeniem rowów dodatkowo należy ściąć pobocze z zaległej reszty ziemi,

c)    każdorazowo Zamawiający będzie wskazywał Wykonawcy, jaki sprzęt należy podstawić
do wykonywania danego zadania w ramach podpisanej umowy,

d)    zabezpieczenie prac pod względem BHP,

e)    pokrycie szkód powstałych w trakcie realizacji zamówienia, również wobec osób trzecich,

f)     oznakowanie pojazdów wykonujących usługi zgodnie z przepisami w tym zakresie.

1.4.   Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:

a)    co najmniej 1 pracownik posiadający uprawnienia do kierowania pojazdem (samochód) dot. części nr I lub obsługi maszyny (koparka) dot. części nr II i III, które służyć będą do wykonania zleconej usługi w ramach realizacji umowy.

1.5.   W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1.4. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a)    żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,

b)    żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

c)     przeprowadzania kontroli na miejscu świadczenia pracy.

1.6.   W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

·       oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione
na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

·       poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

·       zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia
na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

·       poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

1.7.   Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1.4. czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej
w istotnych postanowieniach  umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1.4. czynności.

1.8.   W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

 

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

 

II.5) Główny Kod CPV: 60181000-0
Dodatkowe kody CPV: 45500000-2, 45520000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1  

NAZWA: Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu w 2017 r.

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/03/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT59346.35
Walutazłotych


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Zmechanizowane Roboty Ziemne sługi Transportowe Andrzej Kuchnia,  ,  Długołęka Świerkla 159,  33-386,  Podegrodzie,  kraj/woj. małopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 45633.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 44772.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 45633.00
Waluta: złoty

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 2  

NAZWA: Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu w 2017 r.

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/03/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT59346.35
Walutazłoty


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Firma Handlowo-Usługowa "GRÓD",  ,  Podegrodzie 210A,  33-386,  Podegrodzie,  kraj/woj. małopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 44772.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 44772.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 57687.00
Waluta: złoty

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom Tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 3  

NAZWA: Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu w 2017 r.

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/03/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT11271.95
Walutazłoty


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak
FirmHandlowo-Usługowa "GRÓD",  ,  Podegrodzie 210A,  33-386,  Podegrodzie,  kraj/woj. małopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 9594.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 9594.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 12361.50
Waluta: złoty

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom Tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Początek formularza

««« powrót
 
 


Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu Interaktywna Polska