http://www.bip.gov.pl
  Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
Informacje podstawowe
ZGK
Zasady Funkcjonowania
Zarządzenia
Budżet
Przetargi
Ogłoszenia o przetargach
Ogłoszenia z otwarcia ofert
Ogłoszenia o wyborze ofert
Ogłoszenia o zawarciu umowy
Ogłoszenia o zamówieniach poniżej 30 000 euro
Plan Zamówień Publicznych
Gospodarka wodno-ściekowa
Protokoły z kontroli
Redakcja
Statystyki
Rejestr zmian
Informacja dla podmiotów korzystających ze środowiska
RODO
Nabór
Gospodarka Odpadami Komunalnymi - dane archiwalne 2011-2017


 
Ogłoszenia o zawarciu umowy 
Przetargi
 
data publikacji:  22-11-2016 | 07:59
data ostatniej modyfikacji:  22-11-2016 | 07:59
data wytworzenia dokumentu:  22-11-2016
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Połeć
   
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2016/2017 22.11.2016

Początek formularza

Ogłoszenie nr 347989 - 2016 z dnia 2016-11-22 r.

Podegrodzie: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2016/2017
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 334051

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu, krajowy numer identyfikacyjny 12184938000000, ul. Podegrodzie  248, 33386   Podegrodzie, państwo Polska, woj. małopolskie, tel. 18 448 49 54, faks 18 448 49 51, e-mail a.polec@zgk.podegrodzie.pl
Adres strony internetowej (URL): www.bip.zgk.podegrodzie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: jednostka budżetowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2016/2017

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZGK-ZP.271.1.6.2016

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każdą z części zamówienia opisanych w niniejszym punkcie. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia. Zamawiający nie wprowadza ograniczeń w zakresie maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy. Zamówienie obejmuje 4 części:

a) Część I:

aa) obejmuje usługi zimowego utrzymania dróg w miejscowościach Olszanka, Olszana, Naszacowice w wariantach:

- odśnieżanie wraz z posypaniem lub usuwaniem śliskości (11,20 km),

- odśnieżanie (15,35 km),

b) Część II:

aa) obejmuje usługi zimowego utrzymania dróg w miejscowościach Podegrodzie, Juraszowa, Rogi, Naszacowice w wariantach:

- odśnieżanie wraz z posypaniem lub usuwaniem śliskości (12,00 km),

- odśnieżanie (15,40 km),

c) Część III:

aa) obejmuje usługi zimowego utrzymania dróg w miejscowościach Podegrodzie, Mokra Wieś, Gostwica, Długołęka – Świerkla w wariantach:

- odśnieżanie wraz z posypaniem lub usuwaniem śliskości (16,00 km),

- odśnieżanie (16,85 km).

d) Część IV:

aa) obejmuje usługi zimowego utrzymania dróg w miejscowościach Brzezna, Chochorowice, Podrzecze, Stadła, Gostwica w wariantach:

- odśnieżanie wraz z posypaniem lub usuwaniem śliskości (18,65 km),

- odśnieżanie na polecenie telefoniczne Zamawiającego (20,90 km).

2. Ze względu na ukształtowanie i konfigurację dróg gminnych wskazane i preferowane byłoby posiadanie jednostek do odśnieżania z napędem na więcej niż jedną oś.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość w każdej z w/w części zamówienia zgłaszania dodatkowych usług zimowego utrzymania na drogach gminnych nieujętych w wykazie – zakres rzeczowy (załącznik nr 7 do SIWZ) jako przeznaczonych do zwalczania śliskości lub usuwania grubej pokrywy śnieżnej, w przypadku wystąpienia bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych, tj. bardzo dużego oblodzenia drogi lub obfitych opadów śniegu (przy czym ceny jednostkowe obowiązywać będą wg cen zgodne ze złożoną ofertą dla danej części).

4. Ponadto w ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac niezbędnych przy realizacji zamówienia m. in.:

a) uporządkowanie poboczy dróg gminnych po zakończeniu prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg, objętych odśnieżaniem oraz odśnieżaniem wraz z posypaniem,

b) zabezpieczenie prac pod względem BHP,

c) organizacja placu składowego materiałów zgodnie z wytycznymi specyfikacji technicznych.

5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa zakres rzeczowy (załącznik nr 7) oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 8).

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

 

II.5) Główny Kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV: 90630000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1  

NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2016/2017

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/11/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT185959.04
Walutapl


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Spółdzielnia Usług Rolniczych w Podegrodziu z/s w Brzeznej,  surbrzezna@onet.pl,  Brzezna,  33-386,  Podegrodzie,  kraj/woj. małopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa: PL
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 140305.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 140305.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 140305.00
Waluta: pl

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe: Nie dotyczy

 

CZĘŚĆ NR: 2  

NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2016/2017

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/11/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT140901.05
Walutapl


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Zmechanizowane Roboty Ziemne Usługi Transportowe Andrzej Kuchnia,  ,  Długołęka Świerkla 159,  33-386,  Podegrodzie,  kraj/woj. małopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa: PL
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 107985.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 107985.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 107985.00
Waluta: pl

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe: Nie dotyczy

 

CZĘŚĆ NR: 3  

NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2016/2017

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/11/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT178072.70
Walutapl


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Zmechanizowane Roboty Ziemne Usługi Transportowe Andrzej Kuchnia,  ,  Długołęka Świerkla 159,  33-386,  Podegrodzie,  kraj/woj. małopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa: PL
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 136521.25
Oferta z najniższą ceną/kosztem 136521.25
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 136521.25
Waluta: pl

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe: Nie dotyczy

 

CZĘŚĆ NR: 4  

NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2016/2017

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/11/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT214372.67
Walutapl


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Spółdzielnia Usług Rolniczych w Podegrodziu z/s w Brzeznej,  surbrzezna@onet.pl,  Brzezna,  33-386,  Podegrodzie,  kraj/woj. małopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa: PL
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 16415.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 16415.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 16415.00
Waluta: pl

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe: Nie dotyczy

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zwiększ rozmiar czcionkiUstaw domyślny rozmiar czcionkiZmniejsz rozmiar czcionki

Dół formularza

 

««« powrót
 
 


Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu Interaktywna Polska