http://www.bip.gov.pl
  Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
Informacje podstawowe
ZGK
Zasady Funkcjonowania
Zarządzenia
Budżet
Przetargi
Ogłoszenia o przetargach
Ogłoszenia z otwarcia ofert
Ogłoszenia o wyborze ofert
Ogłoszenia o zawarciu umowy
Ogłoszenia o zamówieniach poniżej 30 000 euro
Plan Zamówień Publicznych
Gospodarka wodno-ściekowa
Protokoły z kontroli
Redakcja
Statystyki
Rejestr zmian
Informacja dla podmiotów korzystających ze środowiska
RODO
Nabór
Gospodarka Odpadami Komunalnymi - dane archiwalne 2011-2017


 
Ogłoszenia o zawarciu umowy 
Przetargi
 
data publikacji:  10-06-2016 | 10:28
data ostatniej modyfikacji:  10-06-2016 | 10:28
data wytworzenia dokumentu:  10-06-2016
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Połeć
   
Remont drogi gminnej Kwasowiec Wysokie i Góry (kierunek Burdok - Góry) w miejscowości Długołęka Świerkla; Remont drogi gminnej Łąkta Rogi w miejscowości Juraszowa i Remont drogi gminnej Do Orła w miejscowości Rogi 10.06.2016

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 100950-2016 z dnia 2016-04-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Podegrodzie
1. Zamówienie dopuszcza składanie ofert częściowych na każdą z części zamówienia opisanych
w niniejszym punkcie. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia. Zamówienie obejmuje 2 części:...
Termin składania ofert: 2016-05-09


Podegrodzie: Remont drogi gminnej Kwasowiec Wysokie i Góry (kierunek Burdok - Góry) w miejscowości Długołęka Świerkla;
Remont drogi gminnej Łąkta Rogi w miejscowości Juraszowa i Remont drogi gminnej Do Orła w miejscowości Rogi

Numer ogłoszenia: 79551 - 2016; data zamieszczenia: 10.06.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 100950 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu, Podegrodzie 248, 33-386 Podegrodzie, woj. małopolskie, tel. 18 448 49 54, faks 18 448 49 51.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont drogi gminnej Kwasowiec Wysokie i Góry (kierunek Burdok - Góry) w miejscowości Długołęka Świerkla;

Remont drogi gminnej Łąkta Rogi w miejscowości Juraszowa i Remont drogi gminnej Do Orła w miejscowości Rogi.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

1. Zamówienie dopuszcza składanie ofert częściowych na każdą z części zamówienia opisanych w niniejszym punkcie. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia. Zamówienie obejmuje 2 części:

1) Część I:

1. Remont drogi gminnej Kwasowiec Wysokie i Góry (kierunek Burdok - Góry) w miejscowości Długołęka Świerkla z zakresem robót:

a) remont nawierzchni,

b) odwodnienie przepustów,

c) odwodnienie - korytka ściekowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 9 a oraz 10 a do SIWZ.

2) Część II:

1. Remont drogi gminnej Łąkta Rogi w miejscowości Juraszowa i Remont drogi gminnej Do Orła w miejscowości Rogi z zakresem robót:

a) remont nawierzchni,

b) odwodnienie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 9 b, c oraz 10 b do SIWZ.

2. Ponadto w ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac niezbędnych przy realizacji zamówienia m. in.:

a) urządzić zaplecze robót,

b) zabezpieczyć roboty pod względem BHP - dotyczy to również zabezpieczenia warunków bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na placu budowy,

c) zorganizować i przeprowadzić niezbędne próby, badania i odbiory dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia,

d) pokryć szkody powstałe w trakcie realizacji zamówienia (w tym: wobec osób trzecich),

e) przywrócić do stanu pierwotnego zajęte dla realizacji zamówienia tereny wraz z demontażem wszelkich urządzeń pomocniczych,

f) oznakować roboty zgodnie z Instrukcją o oznakowaniu robót drogowych.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.24.52-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Remont drogi gminnej Kwasowiec Wysokie i Góry (kierunek Burdok - Góry) w miejscowości Długołęka Świerkla

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Spółka Akcyjna, ul. Jagodowa 55, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 408655,13 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 183848,75
  • Oferta z najniższą ceną: 183848,75 / Oferta z najwyższą ceną: 299091,38
  • Waluta: PLN .

Część NR: 2   

Nazwa: Remont drogi gminnej Łąkta Rogi w miejscowości Juraszowa i Remont drogi gminnej Do Orła w miejscowości Rogi

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Spółka Akcyjna, ul. Jagodowa 55, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 398159,06 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 178350,00
  • Oferta z najniższą ceną: 178350,00 / Oferta z najwyższą ceną: 295036,25
  • Waluta: PLN .

 

 

 

««« powrót
 
 


Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu Interaktywna Polska