http://www.bip.gov.pl
  Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
Informacje podstawowe
ZGK
Zasady Funkcjonowania
Zarządzenia
Budżet
Przetargi
Ogłoszenia o przetargach
Ogłoszenia z otwarcia ofert
Ogłoszenia o wyborze ofert
Ogłoszenia o zawarciu umowy
Ogłoszenia o zamówieniach poniżej 30 000 euro
Plan Zamówień Publicznych
Gospodarka wodno-ściekowa
Protokoły z kontroli
Redakcja
Statystyki
Rejestr zmian
Informacja dla podmiotów korzystających ze środowiska
RODO
Nabór
Gospodarka Odpadami Komunalnymi - dane archiwalne 2011-2017


 
Ogłoszenia o zawarciu umowy 
Przetargi
 
data publikacji:  02-06-2016 | 14:18
data ostatniej modyfikacji:  02-06-2016 | 14:18
data wytworzenia dokumentu:  02-06-2016
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Połeć
   
Odbiór, sprzątanie i zagospodarowanie odpadów z przystanków i miejsc publicznych z terenu GminyPodegrodzie oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z cmentarzy komunalnychusytuowanych w Gminie Podegrodzie w roku 2016 02.06.2016

Dz.U./S S105
02/06/2016
187973-2016-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
1 / 6
02/06/2016S105
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1 / 6
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:187973-2016:TEXT:PL:HTML
Polska-Podegrodzie: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
2016/S 105-187973
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu248Osoba do kontaktów: Elżbieta Popardowska, Agnieszka Połeć33-386 PodegrodziePOLSKATel.: +18 4459033E-mail: sekretariat@zgk.podegrodzie.pl , e.popardowska@podegrodzie.pl , a.polec@zgk.podegrodzie.pl Faks: +18 4484951
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.bip.zgk.podegrodzie.pl
I.2)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka budżetowa
I.3)
Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu
Odbiór, sprzątanie i zagospodarowanie odpadów z przystanków i miejsc publicznych z terenu GminyPodegrodzie oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z cmentarzy komunalnychusytuowanych w Gminie Podegrodzie w roku 2016.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczeniausług
Usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: GminaPodegrodzie.
Kod NUTS
II.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
Dz.U./S S105
02/06/2016
187973-2016-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
2 / 6
02/06/2016S105
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2 / 6
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze, sprzątaniu i zagospodarowaniu odpadów zprzystanków i miejsc publicznych z terenu Gminy Podegrodzie oraz zagospodarowaniu odpadów komunalnychodbieranych z cmentarzy komunalnych usytuowanych w Gminie Podegrodzie w roku 2016.
Masa, rodzaj odpadów oraz miejsca świadczenia usługi
2. W ramach przedmiotu zamówienia będą odbierane odpady z następujących miejsc:
a) z cmentarzy komunalnych usytuowanych na terenie Gminy Podegrodzie w miejscowościach: Brzezna,Gostwica, Podrzecze i Podegrodzie w łącznej ilości około 97,00 Mg oraz transport tych odpadów do miejsc ichzagospodarowania. Wywóz dotyczy odpadów o kodzie 20 02 03 – inne odpady nie ulegające biodegradacji;
b) z przystanków i miejsc publicznych (kosze uliczne usytuowane przy drogach), obejmujących łącznie 77punkty (szacuje się około 16 Mg w okresie obowiązywania umowy) oraz transport tych odpadów do miejsczagospodarowania. Przedmiot zamówienia dotyczy odpadów o kodach: 20 03 01 –niesegregowane(zmieszane)odpady komunalne oraz 20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów.
Podane wielkości są szacunkowe i mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy, w zależności odpotrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego. Podane przez Zamawiającego wielkości należy traktowaćwyłącznie jako orientacyjne i pomocnicze przy przygotowywaniu oferty w postępowaniu przetargowym.Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o wynagrodzenie dodatkowe lub odszkodowanie zaosiągnięcie innych wielkości w ramach wynagrodzenia umownego.
3. Odpady komunalne z cmentarzy komunalnych gromadzone będą w następujący sposób:
a) Cmentarz Komunalny w Brzeznej – 1 kontener KP 7 – będący własnością Zamawiającego.
b) Cmentarz Komunalny w Gostwicy – 1 kontener 1100 l dostarczony przez Wykonawcę, w ramach niniejszejumowy na czas jej trwania.
c) Cmentarz Komunalny w Podrzeczu – 1 kontener KP 7 – będący własnością Zamawiającego.
d) Cmentarz Komunalny w Podegrodziu – 3 kontenery KP 7 – będące własnością Zamawiającego oraz1kontener KP 7 dostarczony przez Wykonawcę, w ramach niniejszej umowy na czas jej trwania.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na czas realizacji przedmiotu zamówienia jednego dodatkowegokontenera typu KP 7 na Cmentarz Komunalny w Podegrodziu oraz jednego kontenera 1 100 l na CmentarzKomunalny w Gostwicy do 7 dni od dnia popisania umowy na okres obowiązywania umowy.
4. Wywóz odpadów z cmentarza w Brzeznej, Gostwicy, Podrzeczu i Podegrodziu będzie obejmował odpadyzgromadzone w pojemnikach o pojemności wskazanej powyżej, w miejscach dostępnych dla samochodówspecjalistycznych.
5. Zamawiający zaleca, aby zapoznać się z miejscami odbioru odpadów z cmentarzy komunalnych z terenuGminy Podegrodzie ze względu na usytuowanie kontenerów oraz dojazd wąskimi alejkami.
6. Kosze na przystankach i w miejscach publicznych to pojemniki o pojemności 50 l oraz 5 koszy metalowych opoj. 100 l znajdujące się w miejscowościach: Podegrodzie (4 szt.) i Stadła (1 szt.) wykaz przystanków i miejscpublicznych stanowi załącznik nr 8 do specyfikacji.
Zakres odbioru odpadów z przystanków obejmuje uprzątnięcie wiaty oraz miejsca bez wiaty, chodnika na całejdługości zatoki, a w przypadku braku zatoki na długości 3 mb z każdej strony znaku informacyjnego.
Zakres odbioru odpadów z miejsc publicznych obejmuje uprzątnięcie powierzchni chodnika lub pobocza nadługości 3 mb z każdej strony kosza.
Obowiązki Wykonawcy
7. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania zmieszanych odpadów komunalnych bezpośrednio doregionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wskazanej dla Regionu Sądecko – GorlickiegoUchwałą nr XXV/398/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z 2.7.2012 w sprawie wykonania „PlanuGospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego z 2.7.2012 z późniejszymi zmianami.
Dz.U./S S105
02/06/2016
187973-2016-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
3 / 6
02/06/2016S105
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
3 / 6
8. Dopuszcza się przekazywanie zmieszanych odpadów komunalnych do ponadregionalnej instalacji doprzetwarzania odpadów komunalnych.
9. W przypadku przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów Wykonawca zobowiązany jest wskazaćw ofercie instalacje, w szczególności regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, do którychpodmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany przekazać odebraneodpady.
10. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywniezebranych odpadów komunalnych bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady doinstalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o którejmowa w art. 17 ustawy z 14.12.2012 o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zmianami).
Częstotliwość świadczenia usług
11. Usługi odbioru odpadów z cmentarzy komunalnych Wykonawca zobowiązany jest wykonać w terminie do 24godzin od zgłoszenia telefonicznego.
12. Sprzątanie przystanków i miejsc publicznych odbywać się będzie, co najmniej dwa razy w tygodniuw okresie od początku maja do końca września i raz na tydzień w pozostałym okresie. Niezależnie odczęstotliwości opróżniania koszy ulicznych określonej powyżej, Wykonawca świadczący usługę ma obowiązeknie dopuścić do ich przepełnienia i wysypywania się odpadów na ziemię. Wykonawca ma obowiązekmonitorować w tym celu ilość odpadów w koszach oraz na każde telefoniczne zgłoszenie osoby upoważnionejz e strony Zamawiającego w ciągu 24 h od chwili zgłoszenia opróżnić przepełniony kosz uliczny. Wykonawcajest obowiązany przewidzieć taką sytuację i ująć dodatkowe koszty w kalkulacji wynagrodzenia przedmiotuumowy.
13. Pozostałe obowiązki Wykonawcy:
a) Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów w sposób zapewniający utrzymanie odpowiedniegostanu sanitarnego, w szczególności poprzez zapobieganie wysypywaniu się odpadów z pojemników, atakże poprzez uprzątniecie i odbieranie odpadów z miejsc ich zbierania, w tym także tych, które nie zostałyzamieszczone w pojemnikach. Wykonawca jest obowiązany również do odebrania i usunięcia odpadów wprzypadku, gdy ich wysypanie nie wystąpiło w trakcie ich odbioru.
b) Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu kart przekazania odpadów do instalacjizagospodarowania odpadów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 12.12.2014 w sprawiewzorów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 2014 r., poz. 1973).
c) W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisówprawa, w szczególności cytowanej powyżej ustawy o odpadach, ustawy z 13.9.1996 o utrzymaniu czystościi porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1399, z późniejszymi zmianami), ustawy z27.4.2001 Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zmianami), a takżerozporządzenia Ministra Środowiska z 12.12.2014 w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzebyewidencji odpadów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1973), rozporządzeniem Ministra Środowiska z 9.12.2014 w sprawiekatalogu odpadów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1923), rozporządzeniem Ministra Środowiska z 15.5.2012 w sprawiewzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacjizadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz.U. 2012 r., poz. 630) i rozporządzeniem MinistraŚrodowiska z 11.1.2013 w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych odwłaścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r., poz. 122).
d) Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu zamówienia ponosi odpowiedzialność za prawidłowegospodarowanie odpadami, stosownie od obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie, w szczególnościustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz.1399, z późn. zm.), jak również obowiązujących Planów Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego.
Dz.U./S S105
02/06/2016
187973-2016-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
4 / 6
02/06/2016S105
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
4 / 6
e) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac nie zbędnychprzy realizacji zamówienia m. in.: zachować czystość w miejscu wykonywania usługi, zabezpieczyć prace podwzględem BHP.
f) Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich wyrządzone w trakcie odbioru i transportu odpadówodpowiedzialność ponosi Wykonawca.
g) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za zniszczenie lub uszkodzenie pojemników do zbieraniaodpadów, powstałych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
14. Zamawiający informuje, że na wszystkich drogach na terenie Gminy Podegrodzie dopuszczonyjest ruch pojazdów dokonujących zbiórki odpadów. Ograniczenia mogą natomiast stwarzać parametrytechniczne niektórych dróg gminnych, na które nie będzie można wjechać samochodami o dużej kubaturzei tonażu.Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami terenowymi związanymi z realizacjąprzedmiotu zamówienia.
15. Ponadto w ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac nie zbędnychprzy realizacji zamówienia m. in.:
a) zachowanie czystości w miejscu wykonywania usługi;
b) zabezpieczenie prac pod względem BHP;
c) pokrycie szkód powstałych w trakcie realizacji zamówienia, również wobec osób trzecich;
d) oznakowanie pojazdów wykonujących usługi zgodnie z przepisami w tym zakresie.
Obowiązki dotyczące prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zamówienia:
16. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu w wersji papierowej sprawozdańpółrocznych, o których mowa w art. 9 n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sprawozdaniapowinny być sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 15.5.2012 w sprawie wzorówsprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacjizadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. 2012, poz. 630), w przypadku zmianyrozporządzenia, zgodnie z obowiązującymi wzorami druków. W przypadku gdy sprawozdania składane przezWykonawcę są sporządzone nierzetelnie, Zamawiający wzywa Wykonawcę, który przekazał sprawozdanie,dojego uzupełnienia lub poprawienia w terminie 14 dni. W przypadku zmiany ww. przepisów Wykonawcasporządza sprawozdania zgodnie ze wzorami obowiązującymi na dzień ich przekazania.
17. Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu półrocznej informacji o masieposzczególnych rodzajów odpadów stanowiących pozostałość po przerobie odebranych zmieszanych odpadówkomunalnych, kierowana do składowania wraz z podaniem instalacji do której zostały odpady przekazane.Informacja ta ma być składana do końca miesiąca po upływie półrocza, którego dotyczą.
18. W celu umożliwienia sporządzenia przez Zamawiającego rocznego sprawozdania z realizacji zadań zzakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 9q ustawy o utrzymaniu czystościi porządku w gminach, Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu niezbędne informacjeumożliwiające sporządzenie sprawozdania w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, w okresierealizowanej umowy. Wykonawca zobowiązany będzie również do przedkładania Zamawiającemu innychinformacji w zakresie odbioru, unieszkodliwiania i segregacji odpadów jeśli w trakcie realizacji zamówieniana Zamawiającego nałożony zostanie obowiązek sporządzenia innych sprawozdań z zakresu gospodarkiodpadami. Dotyczy to tylko informacji w posiadaniu, których będzie Wykonawca, a nie Zamawiający.
19. Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu kart przekazania odpadów domiejsc ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi wzorami, o jakich mowa w rozporządzaniu MinistraŚrodowiska z 12.12.2014 w sprawie wzorów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 2014 r.,poz.1973).
20. Miejsce realizacji zamówienia – Gmina Podegrodzie.
Dz.U./S S105
02/06/2016
187973-2016-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
5 / 6
02/06/2016S105
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
5 / 6
II.1.5)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90000000, 90500000, 90511000, 90511300, 90512000, 90533000, 90514000, 90610000, 90611000, 90612000,90910000
II.1.6)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)
Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)
Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 95 567,04 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)
Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena ofertowa. Waga 95
2. Termin płatności faktur. Waga 5
IV.2.2)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)
Informacje administracyjne
IV.3.1)
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZGK-ZP.271.1.3.2016
IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 039-063858 z dnia 25.2.2016
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1)
Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
31.5.2016
V.2)
Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)
Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Sita Małopolska Sp. z o.o. oddział w Nowym Sączuul. Jana Pawła II 3733-300 Nowy SączPOLSKAE-mail: sita.nowysacz@sitapolska.com Tel.: +48 185314500Faks: +48 185314505
V.4)
Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 167 254,56 PLN
Dz.U./S S105
02/06/2016
187973-2016-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
6 / 6
02/06/2016S105
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
6 / 6
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 95 567,04 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)
Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)
Informacje dodatkowe:
VI.3)
Procedury odwoławcze
VI.3.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczejul. Postępu 17A02-676 WarszawaPOLSKAE-mail: uzp@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801Adres internetowy: http://www.uzp.gov.plFaks: +48 224587800
VI.3.2)
Składanie odwołań
VI.3.3)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczejul. Postępu 17A02-676 WarszawaPOLSKAE-mail: uzp@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801Adres internetowy: http://www.uzp.gov.plFaks: +48 224587800
VI.4)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31.5.2016

 
Zalaczniki:
opublikowane-w-dzuue-2016-ojs105-187973-pl.pdf
««« powrót
 
 


Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu Interaktywna Polska