http://www.bip.gov.pl
  Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
Informacje podstawowe
ZGK
Zasady Funkcjonowania
Zarządzenia
Budżet
Przetargi
Ogłoszenia o przetargach
Ogłoszenia z otwarcia ofert
Ogłoszenia o wyborze ofert
Ogłoszenia o zawarciu umowy
Ogłoszenia o zamówieniach poniżej 30 000 euro
Plan Zamówień Publicznych
Gospodarka wodno-ściekowa
Protokoły z kontroli
Redakcja
Statystyki
Rejestr zmian
Informacja dla podmiotów korzystających ze środowiska
RODO
Nabór
Gospodarka Odpadami Komunalnymi - dane archiwalne 2011-2017


 
Ogłoszenia o zawarciu umowy 
Przetargi
 
data publikacji:  12-05-2016 | 10:35
data ostatniej modyfikacji:  12-05-2016 | 10:35
data wytworzenia dokumentu:  12-05-2016
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Połeć
   
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu GminyPodegrodzie w latach 2016-2018 12.05.2016
12/05/2016    S91    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Podegrodzie: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

2016/S 091-163842

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
Podegrodzie 248
Osoba do kontaktów: Elżbieta Popardowska, Agnieszka Połeć
33-386 Podegrodzie
POLSKA
Tel.: +18 4459033
E-mail: sekretariat@zgk.podegrodzie.ple.popardowska@podegrodzie.pla.polec@zgk.podegrodzie.pl
Faks: +18 4484951

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.bip.zgk.podegrodzie.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka budżetowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Podegrodzie w latach 2016-2018.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmina Podegrodzie.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia dla zadania pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Podegrodzie w latach 2016–2018” jest usługa polegająca na odbieraniu odpadów komunalnych z każdej nieruchomości zamieszkałej, położnej na terenie Gminy Podegrodzie oraz z nieruchomości niezamieszkałych w tym domków letniskowych i nieruchomości, na których świadczone się usługi hotelarskie, z wyłączeniem cmentarzy i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Podegrodzie i ich zagospodarowanie (odzysk, unieszkodliwianie), zgodnie z obowiązującym,w czasie świadczenia usługi, Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Podegrodzie.Wykonawca w trakcie wykonywania zamówienia zobowiązany będzie realizować postanowienia Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Podegrodzie z uwzględnieniem ewentualnych późniejszych jego zmian wprowadzonych w trakcie realizacji umowy.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1) odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 zgromadzonych w pojemnikach i/lub workach wytworzonych na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne,
2) odbiór wytworzonych na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, odpadów zbieranych w sposób selektywny w pojemnikach i/lub workach przeznaczonych do tego celu, o odpowiedniej kolorystyce, grubości i pojemności, obejmujących:
a) papier i tekturę (opakowaniowe i nie opakowaniowe) o kodach: 20 01 01 i 15 01 01,
b) odpady ze szkła (opakowaniowe i nie opakowaniowe) o kodach 20 01 02 i 15 01 07,
c) odpady z tworzyw sztucznych (opakowaniowe i nie opakowaniowe) o kodach: 20 01 39 i 15 01 02, odpadów metalu o kodach 15 01 04, 20 01 40 (opakowaniowe i nie opakowaniowe), opakowania wielomateriałowe o kodzie 15 01 05 zbierane łącznie, w jednym pojemniku lub worku,
d) odpady budowlane i rozbiórkowe o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 17 02 01, 1702 02, 17 02 03, 17 04 07, 17 08 02, 17 09 04, 20 03 99,
e) zużyte opony o kodzie 16 01 03,
f) odpady wielkogabarytowe, w tym meble o kodzie 20 03 07,
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o kodzie 20 01 35*, 20 01 36,
h) odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (tj. chemikalia, zużyte baterie i akumulatory i inne) o kodach: 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 27*, 20 01 29*, 20 01 33*,
i) przeterminowane leki o kodach 20 01 32,
j) odpady ulegające biodegradacji o kodach 20 01 08 i 20 02 01.
k) popioły z palenisk indywidualnych gromadzonych selektywnie w pojemnikach lub workach, usytuowanych przy budynkach zamieszkałych, niezamieszkałych o kodzie 20 03 99.
3) wyposażenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w pojemniki na zużyte baterie i akumulatory(na czas realizacji umowy) zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej SIWZ,
4) odbiór odpadów z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów obejmujący w szczególności: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, odpady o walorach surowców wtórnych tj. szkło, opakowania wielomateriałowe, plastik i metal – jako uzupełnienie systemu odbioru odpadów. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów przekazanych przez właścicieli nieruchomości do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów po otrzymaniu telefonicznego zgłoszenia przez Zamawiającego. Przedmiotowy punkt znajduje się na terenie zamkniętego składowiska odpadów w Podegrodziu,
5) wyposażenie nieruchomości wielolokalowych na czas realizacji przedmiotu zamówienia w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ (szczegółowe dane adresowe Zamawiający dostarczy Wykonawcy po podpisaniu umowy),
6) wyposażenia nieruchomości niezamieszkałych na czas realizacji przedmiotu zamówienia w pojemniki do selektywnej zbiorki odpadów komunalnych. Rozmiar pojemników i ich kolorystyka będzie ustalana na podstawie indywidualnych zgłoszeń właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (szczegółowe dane adresowe Zamawiający dostarczy Wykonawcy po podpisaniu umowy). W załączniku nr 8 podano informacyjnie dane dotyczące liczby i rodzajów pojemników, w które w roku 2015 podmiot odbierający odpady, wyłoniony w drodze przetargu wyposażał nieruchomości niezamieszkałe, w tym w szczególności, placówki oświatowe, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej itp. (zawarte tam dane należy traktować jako szacunkowe),
7) dostarczanie worków do selektywnej zbiorki odpadów komunalnych o odpowiednich parametrach,odpowiedniej kolorystyce i w odpowiedniej ilości, właścicielom poszczególnych nieruchomości zamieszkałych,zgodnie z wymogami obowiązującego w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach, przy uwzględnieniu ewentualnych zmian jakie mogą w tym zakresie wystąpić.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 8 do SIWZ wraz z wykazami 8.1–8.12.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90000000, 90500000, 90511000, 90511200, 90511300, 90512000, 90513000, 90513100, 90513200, 90533000, 90514000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 2 015 267,04 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena ofertowa. Waga 98
2. Termin płatności faktur. Waga 2
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZGK-ZP.271.1.9.2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 172-313122 z dnia 5.9.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
1.4.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Konsorcjum: NOVA Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o.
ul. Śniadeckich 14 – Lider Konsorcjum, Os. Rzeka 133
33-300 – Lider Konsorcjum, 33-451 Nowy Sącz – Lider Konsorcjum, Tylmanowa
POLSKA
E-mail: biuro@nova-ns.eu
Tel.: +48 184421200
Faks: +48 184421200-6

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 4 977 086,19 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 2 015 267,04 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:11.5.2016

 
Zalaczniki:
ogloszenie-opublikowane-w-dzuue-2016-ojs091-163842-pl.pdf
««« powrót
 
 


Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu Interaktywna Polska