http://www.bip.gov.pl
  Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
Informacje podstawowe
ZGK
Zasady Funkcjonowania
Zarządzenia
Budżet
Przetargi
Ogłoszenia o przetargach
Ogłoszenia z otwarcia ofert
Ogłoszenia o wyborze ofert
Ogłoszenia o zawarciu umowy
Ogłoszenia o zamówieniach poniżej 30 000 euro
Plan Zamówień Publicznych
Gospodarka wodno-ściekowa
Protokoły z kontroli
Redakcja
Statystyki
Rejestr zmian
Informacja dla podmiotów korzystających ze środowiska
RODO
Nabór
Gospodarka Odpadami Komunalnymi - dane archiwalne 2011-2017


 
Ogłoszenia o zawarciu umowy 
Przetargi
 
data publikacji:  04-05-2016 | 07:58
data ostatniej modyfikacji:  04-05-2016 | 07:58
data wytworzenia dokumentu:  04-05-2016
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Połeć
   
Dostawa prefabrykatów betonowych na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu w 2016 r. 04.05.2016

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 44114-2016 z dnia 2016-02-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Podegrodzie
1.1. Zamówienie obejmuje dostawę następujących wyrobów: lp. Rodzaj/Typ Miara jednostki Ilość metrów bieżących 1 Przepust betonowy zbrojony Ø 300 mm m 30,0 m 2 Przepust betonowy zbrojony Ø 400 mm m 50,0 m 3 Przepust betonowy...
Termin składania ofert: 2016-03-08


Podegrodzie: Dostawa prefabrykatów betonowych na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu w 2016 r.
Numer ogłoszenia: 109882 - 2016; data zamieszczenia: 04.05.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 44114 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu, Podegrodzie 248, 33-386 Podegrodzie, woj. małopolskie, tel. 18 448 49 54, faks 18 448 49 51.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa prefabrykatów betonowych na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu w 2016 r..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

1.1.  Zamówienie obejmuje dostawę następujących wyrobów:

 

lp.

Rodzaj/Typ

Miara jednostki

Ilość metrów bieżących

1

Przepust betonowy zbrojony
Ø 300 mm

m

30,0 m

2

Przepust betonowy zbrojony
Ø 400 mm

m

50,0 m

3

Przepust betonowy zbrojony
Ø 500 mm

m

50,0 m

4

Przepust betonowy zbrojony
Ø 600 mm

m

30,0 m

5

Kręgi betonowe zbrojone
Ø 800 mm

m

30,0 m

6

Kręgi betonowe zbrojone
Ø 1000 mm

m

20,0 m

7

Półkręgi betonowe zbrojone
Ø 800 mm

m

200,0 m

8

Płyty ażurowe zbrojone typ krata
90 cm x 60 cm x 10 cm

szt

1500,0 szt.

9

korytko ściekowe betonowe
-szer. 35-40 cm wys. 35 cm

m

400,0 m

10

korytko ściekowe betonowe
-szer. 40-45 cm wys. 25 cm

m

400,0 m

11

korytko ściekowe betonowe
-szer. 40-45 cm wys. 20 cm

m

400,0 m

12

korytko ściekowe betonowe
-szer. 45-50 -cm wys. 50 cm

m

400,0 m

13

korytko ściekowe betonowe
-szer. 40-45 cm wys. 30 cm

m

400,0 m

14

korytko ściekowe betonowe
-szer. 50 cm wys. 15 cm

m

100,0 m

1.2. Miejsce realizacji zamówienia - Gmina Podegrodzie, powiat nowosądecki, województwo małopolskie..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.42.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • WYRÓB I HANDEL MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Stelmach S.C. Genowefa, Paweł, Marcin Stelmach, Cieniawa 108, 33-333 Ptaszkowa, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 115491,86 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 108815,60
  • Oferta z najniższą ceną: 108815,60 / Oferta z najwyższą ceną: 130131,90
  • Waluta: PLN .

 

««« powrót
 
 


Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu Interaktywna Polska