http://www.bip.gov.pl
  Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
Informacje podstawowe
ZGK
Zasady Funkcjonowania
Zarządzenia
Budżet
Przetargi
Ogłoszenia o przetargach
Ogłoszenia z otwarcia ofert
Ogłoszenia o wyborze ofert
Ogłoszenia o zawarciu umowy
Ogłoszenia o zamówieniach poniżej 30 000 euro
Plan Zamówień Publicznych
Gospodarka wodno-ściekowa
Protokoły z kontroli
Redakcja
Statystyki
Rejestr zmian
Informacja dla podmiotów korzystających ze środowiska
RODO
Nabór
Gospodarka Odpadami Komunalnymi - dane archiwalne 2011-2017


 
Ogłoszenia o zawarciu umowy 
Przetargi
 
data publikacji:  07-03-2016 | 13:02
data ostatniej modyfikacji:  07-03-2016 | 13:02
data wytworzenia dokumentu:  07-03-2016
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Połeć
   
Uzupełnianie ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Podegrodzie w 2016 r. emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi 07.03.2016

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 15510-2016 z dnia 2016-01-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Podegrodzie
1. Zamówienie obejmuje: uzupełnianie ubytków w nawierzchniach bitumicznych emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi - do wbudowania 40 ton emulsji. 2. Roboty wykonywane będą na drogach gminnych wyszczególnionych w załączniku nr 10 oraz...
Termin składania ofert: 2016-02-08


Podegrodzie: Uzupełnianie ubytków w nawierzchniach bitumicznych
dróg gminnych na terenie Gminy Podegrodzie w 2016 r. emulsją asfaltową
i grysami bazaltowymi

Numer ogłoszenia: 50356 - 2016; data zamieszczenia: 07.03.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 15510 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu, Podegrodzie 248, 33-386 Podegrodzie, woj. małopolskie, tel. 18 448 49 54, faks 18 448 49 51.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Uzupełnianie ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Podegrodzie w 2016 r. emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

1. Zamówienie obejmuje: uzupełnianie ubytków w nawierzchniach bitumicznych emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi - do wbudowania 40 ton emulsji.

2. Roboty wykonywane będą na drogach gminnych wyszczególnionych w załączniku nr 10 oraz należy je wykonać zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszej specyfikacji.

3. Ponadto w ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac niezbędnych przy realizacji zamówienia m. in.:

a) urządzić zaplecze robót,

b) zabezpieczyć roboty pod względem BHP - dotyczy to również zabezpieczenia warunków bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na placu budowy,

c) zorganizować i przeprowadzić niezbędne próby, badania i odbiory dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia,

d) pokryć szkody powstałe w trakcie realizacji zamówienia (w tym: wobec osób trzecich),

e) przywrócić do stanu pierwotnego zajęte dla realizacji zamówienia tereny wraz z demontażem wszelkich urządzeń pomocniczych,

f) oznakować roboty zgodnie z Instrukcją o oznakowaniu robót drogowych.

4. Wykonawca zobowiązany będzie do codziennego rozliczania masy wbudowanej emulsji, przed wyjazdem oraz po zakończonym dnia pracy na wadze, znajdującej się na Gminnym Składowisku w Podegrodziu...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.03.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • ENIGMA GROUP Sp. z o.o., ul. Chodenicka 39, 32-700 Bochnia, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 231539,17 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 177120,00
  • Oferta z najniższą ceną: 177120,00 / Oferta z najwyższą ceną: 255840,00
  • Waluta: PLN .

 

 

 

««« powrót
 
 


Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu Interaktywna Polska