http://www.bip.gov.pl
  Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
Informacje podstawowe
ZGK
Zasady Funkcjonowania
Zarządzenia
Budżet
Przetargi
Ogłoszenia o przetargach
Ogłoszenia z otwarcia ofert
Ogłoszenia o wyborze ofert
Ogłoszenia o zawarciu umowy
Ogłoszenia o zamówieniach poniżej 30 000 euro
Plan Zamówień Publicznych
Gospodarka wodno-ściekowa
Protokoły z kontroli
Redakcja
Statystyki
Rejestr zmian
Informacja dla podmiotów korzystających ze środowiska
RODO
Nabór
Gospodarka Odpadami Komunalnymi - dane archiwalne 2011-2017


 
Ogłoszenia o zawarciu umowy 
Przetargi
 
data publikacji:  25-02-2016 | 13:12
data ostatniej modyfikacji:  25-02-2016 | 13:12
data wytworzenia dokumentu:  25-02-2016
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Połeć
   
Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu w 2016 r. 25.02.2016

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 15366-2016 z dnia 2016-01-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Podegrodzie
1. Zamówienie obejmuje usługę jednostkami sprzętowymi: Lp Rodzaj usług j.m. Szacunkowa ilość godzin 1 Transport materiałów sypkich (żwir, piasek, kruszywo itp.) samochodem o ładowności 8-12 ton lub samochodem o tonażu...
Termin składania ofert: 2016-02-01


Podegrodzie: Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu w 2016 r
Numer ogłoszenia: 42488 - 2016; data zamieszczenia: 25.02.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 15366 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu, Podegrodzie 248, 33-386 Podegrodzie, woj. małopolskie, tel. 18 448 49 54, faks 18 448 49 51.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu w 2016 r.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

1. Zamówienie obejmuje usługę jednostkami sprzętowymi:

 

Lp

Rodzaj usług

j.m. 

Szacunkowa ilość godzin

1

Transport materiałów sypkich (żwir, piasek, kruszywo itp.) samochodem o ładowności 8-12 ton lub samochodem o tonażu powyżej 12 ton

 

godz.

 

800

2

Usługa koparkoładowarki o ciężarze do 12 ton i szerokości łyżki roboczej (tył) do 1,6 m

Usługa koparką jednonaczyniową o ciężarze do 12 ton i szerokości łyżki do 1,6 m

 

godz.

 

400

3

Usługa koparki jednonaczyniowej o ciężarze powyżej 12 ton i szerokości łyżki powyżej 1,6 m

 

godz.

 

400

4

Usługa mini koparką lub koparkoładowarki o szerokości około 150 cm i szer. łyżki 30 cm

godz.

100

2. Ponadto:

a) Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego uprzątnięcia miejsca realizacji zadania poprzez usunięcie z jezdni zalegającej ziemi, piasku, kamieni, itp.,

b) przy pracach związanych z czyszczeniem rowów dodatkowo należy ściąć pobocze z zaległej reszty ziemi,

c) każdorazowo Zamawiający będzie wskazywał Wykonawcy, jaki sprzęt należy podstawić do wykonywania danego zadania w ramach podpisanej umowy,

d) zabezpieczenie prac pod względem BHP,

e) pokrycie szkód powstałych w trakcie realizacji zamówienia, również wobec osób trzecich,

f) oznakowanie pojazdów wykonujących usługi zgodnie z przepisami w tym zakresie.

3. Miejsce realizacji zamówienia - Gmina Podegrodzie, powiat nowosądecki, województwo małopolskie..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.18.10.00-0, 45.50.00.00-2, 45.52.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.02.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Firma Handlowo - Usługowa GRÓD Zofia Czop, Podegrodzie 210A, 33-386 Podegrodzie, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 121276,83 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 89667,00
  • Oferta z najniższą ceną: 89667,00 / Oferta z najwyższą ceną: 145755,00
  • Waluta: PLN .

 

 

 

««« powrót
 
 


Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu Interaktywna Polska