http://www.bip.gov.pl
  Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
Informacje podstawowe
ZGK
Zasady Funkcjonowania
Zarządzenia
Budżet
Przetargi
Ogłoszenia o przetargach
Ogłoszenia z otwarcia ofert
Ogłoszenia o wyborze ofert
Ogłoszenia o zawarciu umowy
Ogłoszenia o zamówieniach poniżej 30 000 euro
Plan Zamówień Publicznych
Gospodarka wodno-ściekowa
Protokoły z kontroli
Redakcja
Statystyki
Rejestr zmian
Informacja dla podmiotów korzystających ze środowiska
RODO
Nabór
Gospodarka Odpadami Komunalnymi - dane archiwalne 2011-2017


 
Ogłoszenia o zawarciu umowy 
Przetargi
 
data publikacji:  03-02-2016 | 14:54
data ostatniej modyfikacji:  03-02-2016 | 14:54
data wytworzenia dokumentu:  03-02-2016
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Połeć
   
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Podegrodzie w roku 2015 - zamówienie uzupełniające II 03.02.2016

Podegrodzie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Podegrodzie w roku 2015 - zamówienie uzupełniające II
Numer ogłoszenia: 24228 - 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu, Podegrodzie 248, 33-386 Podegrodzie, woj. małopolskie, tel. 18 448 49 54, faks 18 448 49 51.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Podegrodzie w roku 2015 - zamówienie uzupełniające II.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia dla zadania pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Podegrodzie w roku 2015 - zamówienie uzupełniające - II jest usługa polegająca na odbieraniu odpadów komunalnych z każdej nieruchomości zamieszkałej położnej na terenie Gminy Podegrodzie oraz z nieruchomości niezamieszkałych z wyłączeniem cmentarzy i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Podegrodzie i ich zagospodarowanie (odzysk, unieszkodliwianie), zgodnie z regulaminem utrzymania w czystości i porządku na terenie Gminy Podegrodzie przyjętym uchwałą Nr XXXIV/355/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27.08.2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Podegrodzie, wraz z późniejszymi zmianami wprowadzonymi następującymi uchwałami Rady Gminy Podgrodzie: uchwałą nr XXXVIII/410/2013 z Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27.12.2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/355/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27.08.2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Podegrodzie oraz uchwałą nr XLV/485/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/355/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27.08.2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Podegrodzie. Wykonawca w trakcie wykonywania zamówienia zobowiązany będzie realizować postanowienia przedmiotowego regulaminu z uwzględnieniem ewentualnych późniejszych jego zmian wprowadzonych w trakcie realizacji umowy.

1.1. Zakres przedmiotu zamówienia:

1) Odbiór i zagospodarowanie odpadów zmieszanych niesegregowanych komunalnych - około 100,00 Mg,

2) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych na nieruchomości w sposób selektywny - około 57,00 Mg,

3) Odbiór i zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych, w tym zielonych - około 2,00 Mg,

4) Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon - około 6,00 Mg,

5) Odbiór i zagospodarowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych - około 4,00 Mg,

6) Odbiór i zagospodarowanie odpadów popiołów zbieranych selektywnie - około 0,70 Mg,

7) Odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków - około 50,00 kg,

8) Odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych w tym chemikalia i odpadów niebezpiecznych około 50,00 kg.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami w postępowaniu na zamówienie podstawowe. Zamówienie uzupełniające wykonywane będzie wykonywane od 01.02.2016 r. do 29.02.2016 r. jednak nie dłużej niż do czasu wyłonienia Wykonawcy w przetargu nieograniczonym prowadzonym przez Zamawiającego (znak: ZGK-ZP.271.1.9.2015) na zadanie pn: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Podegrodzie w latach 2016-2018 lub w kolejnym przetargu, w przypadku niewyłonienia wykonawcy w w/w postępowaniu..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7, 90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2, 90.51.12.00-4, 90.51.13.00-5, 90.51.20.00-9, 90.51.30.00-6, 90.51.31.00-7, 90.51.32.00-8, 90.53.30.00-2, 90.51.40.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • SITA MAŁOPOLSKA SP. Z O.O. z siedzibą ul. Kosiarzy 5A, 30-731 Kraków Oddział w Nowym Sączu, ul. Jana Pawła II 37, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 93492,74 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 99284,40
  • Oferta z najniższą ceną: 99284,40 / Oferta z najwyższą ceną: 99284,40
  • Waluta: PLN .

 

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu ogłosił przetarg nieograniczony na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Podegrodzie przekazany Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 04.11.2014 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2014/ S 216 - 382645 z dnia 08.11.2014 r. na stronie BIP-u Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu oraz w siedzibie Zamawiającego - tablica ogłoszeń I piętro, w którym zostało przewidziane zamówienie uzupełniające stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. Umowa na przedmiotowe zamówienie podstawowe została zawarta z wybranym Wykonawcą: SITA MAŁOPOLSKA SP. Z O.O. ul. Kosiarzy 5A, 30-731 Kraków Oddział w Nowym Sączu ul. Jana Pawła II 37, 33-300 Nowy Sącz. W związku z wniesieniem odwołania na wybór wykonawcy na zamówienie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Podegrodzie w latach 2016-2018 - usługa jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Podegrodzie. W zaistniałej sytuacji Zamawiający skorzystał z możliwości zastosowania art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r., poz. 2164): Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 6) w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego oraz w związku z art. 6f ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 2013r. poz. 1399 z późn. zm.), o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie uzupełniające wykonywane będzie do 29.02.2016 r. jednak nie dłużej niż do czasu wyłonienia Wykonawcy w przetargu nieograniczonym prowadzonym przez Zamawiającego (znak: ZGK-ZP.271.1.9.2015) na zadanie pn: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Podegrodzie w latach 2016-2018 lub w kolejnym przetargu, w przypadku niewyłonienia wykonawcy w w/w postępowaniu.

 

 

««« powrót
 
 


Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu Interaktywna Polska