http://www.bip.gov.pl
  Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
Informacje podstawowe
ZGK
Zasady Funkcjonowania
Zarządzenia
Budżet
Przetargi
Ogłoszenia o przetargach
Ogłoszenia z otwarcia ofert
Ogłoszenia o wyborze ofert
Ogłoszenia o zawarciu umowy
Ogłoszenia o zamówieniach poniżej 30 000 euro
Plan Zamówień Publicznych
Gospodarka wodno-ściekowa
Protokoły z kontroli
Redakcja
Statystyki
Rejestr zmian
Informacja dla podmiotów korzystających ze środowiska
RODO
Nabór
Gospodarka Odpadami Komunalnymi - dane archiwalne 2011-2017


 
Ogłoszenia o wyborze ofert 
Przetargi
 
data publikacji:  30-05-2019 | 14:04
data ostatniej modyfikacji:  30-05-2019 | 14:04
data wytworzenia dokumentu:  30-05-2019
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Połeć
   
„Odbiór i transport do miejsc przetwarzania komunalnych osadów ściekowych wytworzonych na gminnej oczyszczalni ścieków w Podrzeczu” III 30.05.2019

Ogłoszenie

Podegrodzie, 30.05.2019 r.

Znak: ZGK-ZP.271.1.5.2019

 

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. „Odbiór i transport do miejsc przetwarzania komunalnych osadów ściekowych wytworzonych na gminnej oczyszczalni ścieków w Podrzeczu” III

 

Działając w oparciu o art. 92 ust. 1 pkt 1), 2), 3) i 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu przetargowym p.n.: Odbiór i transport do miejsc przetwarzania komunalnych osadów ściekowych wytworzonych na gminnej oczyszczalni ścieków w Podrzeczu” III:

1)    wybrana została oferta nr 1:

 

Grupa Azotów Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o.

z siedzibą ul. E. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów

z ceną ofertową: 309.960,00 , terminem płatności faktur: 21 dni
oraz terminem odbioru osadów od zgłoszenia telefonicznego: 3 dni.

 

U z a s a d n i e n i e

Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna ze specyfikacją i ustawą Prawo zamówień publicznych. W wyniku wyliczenia punktów za kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz terminem odbioru osadów od zgłoszenia telefonicznego oferta otrzymała największą łączną maksymalna sumę punktów: 80,67.

Zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz terminem odbioru osadów od zgłoszenia telefonicznego:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres
Wykonawcy

Cena
-
w złotych

Termin płatności faktur
– w dniach

Termin odbioru osadów od zgłoszenia telefonicznego – w dniach

Łączna ilość punktów

1

Grupa Azotów Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o.

ul. E. Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

60,00

14,00

6,67

80,67

2

KONSORCJUM:

SUEZ MAŁOPOLSKA Sp. z o.o.

Oddział w Nowym Sączu (Lider Konsorcjum)

„KOMPOSTECH” Sp. z o.o. (członek Konsorcjum)

KONSORCJUM:

ul. Kosiarzy 5A

30-731 Kraków

Oddział w Nowym Sączu

ul. Jana Pawła II 37

33-300 Nowy Sącz

(Lider Konsorcjum)

ul. Wiklinowa 4A

33-300 Nowy Sącz

(członek Konsorcjum)

31,54

20,00

20,00

71,54

 

 

««« powrót
 
 


Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu Interaktywna Polska