http://www.bip.gov.pl
  Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
Informacje podstawowe
ZGK
Zasady Funkcjonowania
Zarządzenia
Budżet
Przetargi
Ogłoszenia o przetargach
Ogłoszenia z otwarcia ofert
Ogłoszenia o wyborze ofert
Ogłoszenia o zawarciu umowy
Ogłoszenia o zamówieniach poniżej 30 000 euro
Plan Zamówień Publicznych
Gospodarka wodno-ściekowa
Protokoły z kontroli
Redakcja
Statystyki
Rejestr zmian
Informacja dla podmiotów korzystających ze środowiska
RODO
Nabór
Gospodarka Odpadami Komunalnymi - dane archiwalne 2011-2017


 
Ogłoszenia o wyborze ofert 
Przetargi
 
data publikacji:  22-02-2019 | 10:12
data ostatniej modyfikacji:  22-02-2019 | 10:12
data wytworzenia dokumentu:  22-02-2019
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Połeć
   
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podrzecze, gmina Podegrodzie 22.02.2019

Ogłoszenie

Podegrodzie, 21.02.2019 r.

Znak: ZGK-ZP.271.1.1.2019

 

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podrzecze, gmina Podegrodzie

 

Działając w oparciu o art. 92 ust. 1 pkt 1), 2), 3) i 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu przetargowym p.n.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podrzecze, gmina Podegrodzie:

1)    wybrana została oferta nr 3:

PHU KOŁDRAS Rafał Kołdras

z siedzibą Świdnik 166, 33-312 Tęgoborze

z ceną ofertową: 384.374,80 , terminem płatności faktur: 30 dni
oraz udzielonym okresem gwarancji: 72 m-ce.

 

U z a s a d n i e n i e

Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna ze specyfikacją i ustawą Prawo zamówień publicznych. W wyniku wyliczenia punktów za kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz udzielonym okresem gwarancji oferta otrzymała największą łączną maksymalna sumę punktów: 100.

Zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz udzielonym okresem gwarancji:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres
Wykonawcy

Cena
-
w złotych

Termin płatności faktur
– w dniach

Okres gwarancji

– w dniach

Łączna ilość punktów

1

P.H.U. „INKO 2001”

K. Łukasik, K. Kaczor, J.Majewski

Spółka Jawna

ul. Lwowska 220

33-300 Nowy Sącz

59,32

20,00

20,00

99,32

2

HYDROTECH - PLUS KAROL URBANIAK

Pisarzowa 605

34-654 Męcina

57,70

20,00

20,00

97,70

3

PHU KOŁDRAS  Rafał Kołdras

Świdnik 166

33-312 Tęgoborze

60,00

20,00

20,00

100

4

TRANSWIERTEL Sp. z o.o.

 

Świdnik 58

33-312 Tęgoborze

0,00

0,00

0,00

0,00

5

„KTV” Katarzyna Niemiec

 

ul. Grunwaldzka 174

33- 300 Nowy Sącz

0,00

0,00

0,00

0,00

 

««« powrót
 
 


Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu Interaktywna Polska