http://www.bip.gov.pl
  Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
Informacje podstawowe
ZGK
Zasady Funkcjonowania
Zarządzenia
Budżet
Przetargi
Ogłoszenia o przetargach
Ogłoszenia z otwarcia ofert
Ogłoszenia o wyborze ofert
Ogłoszenia o zawarciu umowy
Ogłoszenia o zamówieniach poniżej 30 000 euro
Plan Zamówień Publicznych
Gospodarka wodno-ściekowa
Protokoły z kontroli
Redakcja
Statystyki
Rejestr zmian
Informacja dla podmiotów korzystających ze środowiska
RODO
Nabór
Gospodarka Odpadami Komunalnymi - dane archiwalne 2011-2017


 
Ogłoszenia o wyborze ofert 
Przetargi
 
data publikacji:  19-03-2018 | 11:12
data ostatniej modyfikacji:  19-03-2018 | 11:12
data wytworzenia dokumentu:  19-03-2018
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Połeć
   
„Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach i Podegrodziu – etap IV wraz z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica – Kwasowiec, Podegrodzie – Łazy - Osowie” III” dot. części nr I 19.03.2018

 

Ogłoszenie

 

Podegrodzie, 19.03.2018 r.

Znak: ZGK-ZP.271.1.3.2018

 

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach i Podegrodziu – etap IV wraz z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica – Kwasowiec, Podegrodzie – Łazy - Osowie” III” dot. części nr I

 

Działając w oparciu o art. 92 ust. 1 pkt 1), 2), 3) i 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu przetargowym p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach i Podegrodziu – etap IV wraz z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica – Kwasowiec, Podegrodzie – Łazy - Osowie” III” – część I  zamówienia:

1)    wybrana została oferta nr 3 dla części nr I:

 

PAWLIMEX Firma Produkcyjno -Usługowo-Handlowa

Paweł Wojak

z siedzibą Stara Wieś 646, 34-600 Limanowa

z ceną ofertową: 969.240,00 , terminem płatności faktur: 30 dni
oraz udzielonym okresem gwarancji: 72 m-ce.

 

U z a s a d n i e n i e

Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna ze specyfikacją i ustawą Prawo zamówień publicznych. W wyniku wyliczenia punktów za kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz udzielonym okresem gwarancji oferta otrzymała największą łączną maksymalna sumę punktów: 100.

Zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz udzielonym okresem gwarancji:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres
Wykonawcy

Cena
-
w złotych

Termin płatności faktur
– w dniach

Okres gwarancji

– w dniach

Łączna ilość punktów

1

WYCOFANA

-

-

-

-

-

2

P.H.U. „INKO 2001”

K. Łukasik, K. Kaczor, J.Majewski

Spółka Jawna

ul. Lwowska 220

33-300 Nowy Sącz

46,82

20,00

20,00

86,82

3

PAWLIMEX

Firma Produkcyjno -Usługowo-Handlowa

Paweł Wojak

Stara Wieś 646

34-600 Limanowa

60,00

20,00

20,00

100

 

Ponadto informuję, że w toku postępowania nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Stosownie do art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) informuję, że umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie mogła zostać zawarta po upływie 5 dni, licząc od dnia przesłania faksem lub drogą elektroniczną zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

««« powrót
 
 


Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu Interaktywna Polska