http://www.bip.gov.pl
  Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
Informacje podstawowe
ZGK
Zasady Funkcjonowania
Zarządzenia
Budżet
Przetargi
Ogłoszenia o przetargach
Ogłoszenia z otwarcia ofert
Ogłoszenia o wyborze ofert
Ogłoszenia o zawarciu umowy
Ogłoszenia o zamówieniach poniżej 30 000 euro
Plan Zamówień Publicznych
Gospodarka wodno-ściekowa
Protokoły z kontroli
Redakcja
Statystyki
Rejestr zmian
Informacja dla podmiotów korzystających ze środowiska
RODO
Nabór
Gospodarka Odpadami Komunalnymi - dane archiwalne 2011-2017


 
Ogłoszenia o wyborze ofert 
Przetargi
 
data publikacji:  21-02-2018 | 14:16
data ostatniej modyfikacji:  21-02-2018 | 14:16
data wytworzenia dokumentu:  21-02-2018
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Połeć
   
„Odbiór i transport do miejsc przetwarzania odpadów wytworzonych na gminnej oczyszczalni ścieków w Podrzeczu” – część I zamówienia” 21.02.2018

Ogłoszenie

 

Podegrodzie, 21.02.2018 r.

Znak: ZGK-ZP.271.1.2.2018

 

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. „Odbiór i transport do miejsc przetwarzania odpadów wytworzonych na gminnej oczyszczalni ścieków w Podrzeczu” – część I zamówienia

 

Działając w oparciu o art. 92 ust. 1 pkt 1), 2), 3) i 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu przetargowym p.n.: Odbiór i transport do miejsc przetwarzania odpadów wytworzonych na gminnej oczyszczalni ścieków w Podrzeczu” – część I  zamówienia:

1)    wybrana została oferta nr 1 dla części nr I:

 

PMP Style Sp. z o.o.

z siedzibą Naściszowa 60, 33-300 Nowy Sącz

z ceną ofertową: 204.768,00 , terminem płatności faktur: 30 dni
oraz terminem odbioru osadów od zgłoszenia telefonicznego: 1 dzień.

 

U z a s a d n i e n i e

Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna ze specyfikacją i ustawą Prawo zamówień publicznych. W wyniku wyliczenia punktów za kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz terminem odbioru osadów od zgłoszenia telefonicznego oferta otrzymała największą łączną maksymalna sumę punktów: 100.

Zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz terminem odbioru osadów od zgłoszenia telefonicznego:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres
Wykonawcy

Cena
-
w złotych

Termin płatności faktur
– w dniach

Termin odbioru odpadów od zgłoszenia telefonicznego – w dniach

Łączna ilość punktów

1

PMP Style Sp. z o.o.

Naściszowa 60

33-300 Nowy Sącz

60,00

20,00

20,00

100

2

„KOMPOSTECH” Sp. z o.o.

ul. Wiklinowa 4A

33-300 Nowy Sącz

26,33

20,00

20,00

66,33

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska