http://www.bip.gov.pl
  Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
Informacje podstawowe
ZGK
Zasady Funkcjonowania
Zarządzenia
Budżet
Przetargi
Ogłoszenia o przetargach
Ogłoszenia z otwarcia ofert
Ogłoszenia o wyborze ofert
Ogłoszenia o zawarciu umowy
Ogłoszenia o zamówieniach poniżej 30 000 euro
Plan Zamówień Publicznych
Gospodarka wodno-ściekowa
Protokoły z kontroli
Redakcja
Statystyki
Rejestr zmian
Informacja dla podmiotów korzystających ze środowiska
RODO
Nabór
Gospodarka Odpadami Komunalnymi - dane archiwalne 2011-2017


 
Ogłoszenia o wyborze ofert 
Przetargi
 
data publikacji:  07-12-2017 | 10:48
data ostatniej modyfikacji:  07-12-2017 | 10:48
data wytworzenia dokumentu:  07-12-2017
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Połeć
   
„Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Podrzeczu” 07.12.2017

O g ł o s z e n i e

Podegrodzie, 07.12.2017 r.

Znak: ZGK-ZP.271.1.3.2017

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n.Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Podrzeczu”

 

Działając w oparciu o art. 92 ust. 1 pkt 1), 2), 3) i 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zawiadamiam, że w postępowaniu przetargowym p.n. Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków                            w Podrzeczu:

1)    wybrana została oferta nr 1:

 

Konsorcjum: PMP Style Sp. z o.o.

z siedzibą Naściszowa 60, 33-300 Nowy Sącz

oraz Ekoinżynieria - Tech Sp. z o.o.

z siedzibą ul. Ptasia 1, 55-095 Długołęka

z ceną ofertową: 52.380,00 zł, terminem płatności faktur: 30 dni
oraz
terminem odbioru osadu od zgłoszenia telefonicznego: 1 dzień

 

U z a s a d n i e n i e

Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna ze specyfikacją i ustawą Prawo zamówień publicznych. W wyniku wyliczenia punktów za kryterium ceny, terminem płatności faktur i terminem odbioru osadu od zgłoszenia telefonicznego oferta otrzymała maksymalną łączną ilość punktów tj. 100 pkt.

Zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz terminem odbioru osadu od zgłoszenia telefonicznego:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Ilość punktów

cena

Ilość punktów

termin płatności faktur

Ilość punktów

Termin odbioru osadu od zgłoszenia telefonicznego

Łączna ilość punktów

1

Konsorcjum:

PMP Style Sp. z o.o.

oraz

Ekoinżynieria - Tech Sp. z o.o.

 

Konsorcjum:

Naściszowa 60

33-300 Nowy Sącz

oraz

ul. Ptasia 1

55-095 Długołęka

60

20

20

100

2

Konsorcjum:

Firma Handlowo – Usługowa

KAMIR Monika Chwajoł

oraz

P.P.H.U. „RAFIT” Sp. z o.o.

Konsorcjum:

ul. Kołowa 7/62

33-134 Kraków

oraz

ul. Klonowa 55/26

25-553 Kielce

59,39

20

20

99,39

3

„KOMPOSTECH” Sp. z o.o.

ul. Wiklinowa 4A

3-300 Nowy Sącz

21,56

20

20

61,56

 

««« powrót
 
 


Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu Interaktywna Polska