http://www.bip.gov.pl
  Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
Informacje podstawowe
ZGK
Zasady Funkcjonowania
Zarządzenia
Budżet
Przetargi
Ogłoszenia o przetargach
Ogłoszenia z otwarcia ofert
Ogłoszenia o wyborze ofert
Ogłoszenia o zawarciu umowy
Ogłoszenia o zamówieniach poniżej 30 000 euro
Plan Zamówień Publicznych
Gospodarka wodno-ściekowa
Protokoły z kontroli
Redakcja
Statystyki
Rejestr zmian
Informacja dla podmiotów korzystających ze środowiska
RODO
Nabór
Gospodarka Odpadami Komunalnymi - dane archiwalne 2011-2017


 
Ogłoszenia o wyborze ofert 
Przetargi
 
data publikacji:  06-07-2017 | 09:00
data ostatniej modyfikacji:  06-07-2017 | 09:00
data wytworzenia dokumentu:  06-07-2017
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Połeć
   
DOTYCZY CZĘŚCI NR I - Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. Wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących następujących inwestycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chochorowice i Podrzecze” – część I „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podrzecze” – część II „Rozbudowa wodociągu (przyłącza) w miejscowości Chochorowice i Podrzecze do KAPLICY CMENTARNEJ w Podrzeczu” – część III. 06.07.2017

 

O g ł o s z e n i e

Podegrodzie, 06.07.2017 r.

Znak: ZGK.271.1.1.2017

 

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n.

Wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących następujących inwestycji:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chochorowice i  Podrzecze” – część I

„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podrzecze” – część II

„Rozbudowa wodociągu (przyłącza) w miejscowości Chochorowice i Podrzecze do KAPLICY CMENTARNEJ w Podrzeczu” – część III.

 

Działając w oparciu o art. 92 ust. 1 pkt 1), 2), 3) i 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu przetargowym p.n. Wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących następujących inwestycji:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chochorowice i  Podrzecze” – część I:

1)    wybrana została oferta nr 1 dla części nr I:

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „ADIR” Sp. z o.o.

z siedzibą Al. Na Stadion 50, 25-127 Kielce

z ceną ofertową: 99.753,00 , terminem płatności faktur: 30 dni
oraz
terminem usunięcia wad i usterek: 5 dni.

 

U z a s a d n i e n i e

Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna ze specyfikacją i ustawą Prawo zamówień publicznych. W wyniku wyliczenia punktów za kryterium ceny, terminem płatności faktur i terminem usunięcia wad i usterek oferta otrzymała maksymalną łączną ilość punktów tj. 100 pkt.

Zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz terminem usunięcia wad i usterek:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Ilość punktów

cena

Ilość punktów

termin płatności faktur

Ilość punktów

termin usunięcia wad i usterek

Łączna ilość punktów

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe
„ADIR” Sp. z o.o.

Al. Na Stadion 50

25-127 Kielce

60

20

20

100

 

 

««« powrót
 
 


Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu Interaktywna Polska