http://www.bip.gov.pl
  Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
Informacje podstawowe
ZGK
Zasady Funkcjonowania
Zarządzenia
Budżet
Przetargi
Ogłoszenia o przetargach
Ogłoszenia z otwarcia ofert
Ogłoszenia o wyborze ofert
Ogłoszenia o zawarciu umowy
Ogłoszenia o zamówieniach poniżej 30 000 euro
Plan Zamówień Publicznych
Gospodarka wodno-ściekowa
Protokoły z kontroli
Redakcja
Statystyki
Rejestr zmian
Informacja dla podmiotów korzystających ze środowiska
RODO
Nabór
Gospodarka Odpadami Komunalnymi - dane archiwalne 2011-2017


 
Ogłoszenia o wyborze ofert 
Przetargi
 
data publikacji:  19-04-2017 | 11:01
data ostatniej modyfikacji:  19-04-2017 | 11:01
data wytworzenia dokumentu:  19-04-2017
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Połeć
   
Uzupełnianie ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Podegrodzie w 2017 r. emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi 19.04.2017

O g ł o s z e n i e

 

Podegrodzie, 19.04.2017 r.

Znak: ZGK-ZP.271.1.3.2017

 

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. „Uzupełnianie ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Podegrodzie w 2017 r. emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi”.

 

Działając w oparciu o art. 92 ust. 1 pkt 1), 2), 3) i 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu przetargowym p.n. „Uzupełnianie ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Podegrodzie w 2017 r. emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi”:

1)    wybrana została oferta nr 1:

IMBUD Ignacy Śledź

z siedzibą Naszacowice 124, 33-386 Podegrodzie

z ceną ofertową: 204.180,00 , terminem płatności faktur: 30 dni
oraz
terminem wykonania robót: 60 dni.

 

U z a s a d n i e n i e

Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna ze specyfikacją i ustawą Prawo zamówień publicznych. W wyniku wyliczenia punktów za kryterium ceny, terminem płatności faktur i terminem realizacji robót oferta otrzymała maksymalną łączną ilość punktów tj. 100 pkt.

Zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz terminem realizacji robót:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Ilość punktów

cena

Ilość punktów

termin płatności faktur

Ilość punktów

termin realizacji robót

Łączna ilość punktów

1

IMBUD Ignacy Śledź

 

Naszacowice 124

33-386 Podegrodzie

60

20

20

100

2

ENIGMA GROUP Sp. z o.o.

ul. Chodenicka 39

32-700 Bochnia

55,33

20

20

95,33

 

 

««« powrót
 
 


Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu Interaktywna Polska