http://www.bip.gov.pl
  Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
Informacje podstawowe
ZGK
Zasady Funkcjonowania
Zarządzenia
Budżet
Przetargi
Ogłoszenia o przetargach
Ogłoszenia z otwarcia ofert
Ogłoszenia o wyborze ofert
Ogłoszenia o zawarciu umowy
Ogłoszenia o zamówieniach poniżej 30 000 euro
Plan Zamówień Publicznych
Gospodarka wodno-ściekowa
Protokoły z kontroli
Redakcja
Statystyki
Rejestr zmian
Informacja dla podmiotów korzystających ze środowiska
RODO
Nabór
Gospodarka Odpadami Komunalnymi - dane archiwalne 2011-2017


 
Ogłoszenia o wyborze ofert 
Przetargi
 
data publikacji:  31-03-2017 | 13:38
data ostatniej modyfikacji:  31-03-2017 | 13:38
data wytworzenia dokumentu:  31-03-2017
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Połeć
   
Odbiór, sprzątanie i zagospodarowanie odpadów z przystanków i miejsc publicznych z terenu Gminy Podegrodzie oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z cmentarzy komunalnych usytuowanych w Gminie Podegrodzie w roku 2017 31.03.2017

O g ł o s z e n i e

Podegrodzie, 31.03.2017 r.

Znak: ZGK-ZP.271.1.2.2017

 

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. „Odbiór, sprzątanie i zagospodarowanie odpadów z przystanków i miejsc publicznych z terenu Gminy Podegrodzie oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z cmentarzy komunalnych usytuowanych w Gminie Podegrodzie   w roku 2017”.

 

Działając w oparciu o art. 92 ust. 1 pkt 1), 2), 3) i 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu przetargowym p.n. Odbiór, sprzątanie i zagospodarowanie odpadów z przystanków i miejsc publicznych z terenu Gminy Podegrodzie oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z cmentarzy komunalnych usytuowanych w Gminie Podegrodzie w roku 2017:

1)    wybrana została oferta nr 2 dla części nr I:

 

SUEZ Małopolska Sp. z o.o. Oddział w Nowym Sączu

z siedzibą Jana Pawła II 37, 33-300 Nowy Sącz

z ceną ofertową: 52.790,40 zł, terminem płatności faktur: 30 dni
oraz
czasem realizacji zgłoszonej reklamacji: 1 godz.

 

U z a s a d n i e n i e

Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna ze specyfikacją i ustawą Prawo zamówień publicznych. W wyniku wyliczenia punktów za kryterium ceny, terminem płatności faktur i czasem realizacji zgłoszonej reklamacji oferta otrzymała maksymalną łączną ilość punktów tj. 100 pkt.

Zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz czasem realizacji zgłoszonej reklamacji:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Ilość punktów

cena

Ilość punktów

termin płatności faktur

Ilość punktów

czas realizacji zgłoszonej reklamacji

Łączna ilość punktów

1

Transport Specjalizowany

Marek Wójcik

Podegrodzie 172

33-386 Podegrodzie

54,35

20

20

94,35

2

SUEZ Małopolska
Sp. z o.o.

ul. Kosiarzy 5A

30-731 Kraków

Oddział w Nowym Sączu

ul. Jana Pawła II 37

33-300 Nowy Sącz

60

20

20

100

 

2)    wybrana została oferta nr 1 dla części nr II:

 

Transport Specjalizowany Marek Wójcik

z siedzibą Podegrodzie 172, 33-386 Podegrodzie

z ceną ofertową: 39.312,00 , terminem płatności faktur: 30 dni
oraz
czasem realizacji zgłoszonej reklamacji: 1 godz.

 

U z a s a d n i e n i e

Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna ze specyfikacją i ustawą Prawo zamówień publicznych. W wyniku wyliczenia punktów za kryterium ceny, terminem płatności faktur i czasem realizacji zgłoszonej reklamacji oferta otrzymała maksymalną łączną ilość punktów tj. 100 pkt.

Zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz czasem realizacji zgłoszonej reklamacji:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Ilość punktów

cena

Ilość punktów

termin płatności faktur

Ilość punktów

czas realizacji zgłoszonej reklamacji

Łączna ilość punktów

1

Transport Specjalizowany

Marek Wójcik

Podegrodzie 172

33-386 Podegrodzie

60

20

20

100

2

SUEZ Małopolska
Sp. z o.o.

ul. Kosiarzy 5A

30-731 Kraków

Oddział w Nowym Sączu

ul. Jana Pawła II 37

33-300 Nowy Sącz

52,50

20

10

82,50

 

««« powrót
 
 


Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu Interaktywna Polska