http://www.bip.gov.pl
  Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
Informacje podstawowe
ZGK
Zasady Funkcjonowania
Zarządzenia
Budżet
Przetargi
Ogłoszenia o przetargach
Ogłoszenia z otwarcia ofert
Ogłoszenia o wyborze ofert
Ogłoszenia o zawarciu umowy
Ogłoszenia o zamówieniach poniżej 30 000 euro
Plan Zamówień Publicznych
Gospodarka wodno-ściekowa
Protokoły z kontroli
Redakcja
Statystyki
Rejestr zmian
Informacja dla podmiotów korzystających ze środowiska
RODO
Nabór
Gospodarka Odpadami Komunalnymi - dane archiwalne 2011-2017


 
Ogłoszenia o wyborze ofert 
Przetargi
 
data publikacji:  03-06-2016 | 10:13
data ostatniej modyfikacji:  03-06-2016 | 10:13
data wytworzenia dokumentu:  03-06-2016
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Połeć
   
„Remont drogi gminnej „Kwasowiec Wysokie” i „Góry” (kierunek Burdok – Góry) w miejscowości Długołęka Świerkla” „Remont drogi gminnej „Łąkta Rogi” w miejscowości Juraszowa i Remont drogi gminnej Do Orła w miejscowości Rogi” 03.06.2016

O g ł o s z e n i e

Podegrodzie, 01.06.2016 r.

Znak: ZGK-ZP.271.1.5.2016

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n.:

Remont drogi gminnej „Kwasowiec Wysokie” i „Góry” (kierunek Burdok – Góry) w miejscowości Długołęka Świerkla

„Remont drogi gminnej „Łąkta Rogi” w miejscowości Juraszowa i Remont drogi gminnej Do Orła w miejscowości Rogi”.

 

Działając w oparciu o art. 92 ust. 1 pkt 1), 2), 3) i 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zawiadamiam, że w postępowaniu przetargowym p.n.:

Części nr 1: „Remont drogi gminnej „Kwasowiec Wysokie” i „Góry” (kierunek Burdok – Góry) w miejscowości Długołęka Świerkla

1)    wybrana została oferta nr 4:

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Spółka Akcyjna

z siedzibą ul. Jagodowa 55, 33-300 Nowy Sącz

z ceną ofertową: 183.848,75 zł brutto i udzielonym okresem gwarancji: 60 m-cy

 

U z a s a d n i e n i e

Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna ze specyfikacją i ustawą Prawo zamówień publicznych. W wyniku wyliczenia punktów za kryterium ceny  i udzielonego okresu gwarancji oferta otrzymała największą łączną maksymalna sumę punktów: 100.

Zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny i udzielonego okresu gwarancji:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Ilość punktów

1

Firma „IMBUD”

Ignacy Śledź

Naszacowice 124

33-386 Podegrodzie

65,32

2

ZBD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ul. Jagodowa 61

33-300 Nowy Sącz

93,26

3

F.H.U. „CATBUD”

Kazimierz Dudzik

ul. Ogrodowa 10

34-730 Mszana Dolna

75,39

4

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Spółka Akcyjna

ul. Jagodowa 55

33-300 Nowy Sącz

100

5

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe

„GODROM” Sp. z o.o.

ul. Kołłątaja 5

38-300 Gorlice

82,85

 

Części nr 2: „Remont drogi gminnej „Łąkta Rogi” w miejscowości Juraszowa i Remont drogi gminnej Do Orła w miejscowości Rogi

2)    wybrana została oferta nr 4:

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Spółka Akcyjna

z siedzibą ul. Jagodowa 55, 33-300 Nowy Sącz

z ceną ofertową: 178.350,00 zł brutto i udzielonym okresem gwarancji: 60 m-cy

 

U z a s a d n i e n i e

Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna ze specyfikacją i ustawą Prawo zamówień publicznych. W wyniku wyliczenia punktów za kryterium ceny i udzielonego okresu gwarancji oferta otrzymała największą łączną maksymalna sumę punktów: 100.

Zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny i udzielonego okresu gwarancji:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Ilość punktów

1

Firma „IMBUD”

Ignacy Śledź

Naszacowice 124

33-386 Podegrodzie

64,41

2

ZBD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ul. Jagodowa 61

33-300 Nowy Sącz

93,11

3

F.H.U. „CATBUD”

Kazimierz Dudzik

ul. Ogrodowa 10

34-730 Mszana Dolna

75,92

4

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Spółka Akcyjna

ul. Jagodowa 55

33-300 Nowy Sącz

100

5

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe

„GODROM” Sp. z o.o.

ul. Kołłątaja 5

38-300 Gorlice

82,97

 

 

««« powrót
 
 


Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu Interaktywna Polska