http://www.bip.gov.pl
  Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
Informacje podstawowe
ZGK
Zasady Funkcjonowania
Zarządzenia
Budżet
Przetargi
Ogłoszenia o przetargach
Ogłoszenia z otwarcia ofert
Ogłoszenia o wyborze ofert
Ogłoszenia o zawarciu umowy
Ogłoszenia o zamówieniach poniżej 30 000 euro
Plan Zamówień Publicznych
Gospodarka wodno-ściekowa
Protokoły z kontroli
Redakcja
Statystyki
Rejestr zmian
Informacja dla podmiotów korzystających ze środowiska
RODO
Nabór
Gospodarka Odpadami Komunalnymi - dane archiwalne 2011-2017


 
Ogłoszenia o przetargach 
Przetargi
 
data publikacji:  28-02-2017 | 11:18
data ostatniej modyfikacji:  08-03-2017 | 13:11
data wytworzenia dokumentu:  28-02-2017
autor dokumentu: Agnieszka Połeć, Elżbieta Popardowska
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Połeć
   
Zmiana ogłoszenia nr 1 i 2, wyjasnienie i zmiana treści siwz nr 1 i 2: Odbiór, sprzątanie i zagospodarowanie odpadów z przystanków i miejsc publicznych z terenu Gminy Podegrodzie oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z cmentarzy komunalnych usytuowanych w Gminie Podegrodzie w roku 2017 28.02.2017

 Zmiana ogłoszenia nr 2

Wyjaśnienie i zmina treści siwz nr 2

Zmiana_ogloszenia_nr_2.pdf

Wyjasnienie_tresci_i_zmina_siwz_nr_2.pdf

 

 


Zmiana ogłoszenia nr 1, wyjasnienie i zmiana treści siwz nr 1

Zmiana_ogloszenia_nr_1.pdf

Wyjasnienie_i_zmiana_tresci_siwz_nr_1.pdf

Zalacznik_nr_10_a-_dodany.doc

 

 

 


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.bip.zgk.podegrodzie.pl


Ogłoszenie nr 33217 - 2017 z dnia 2017-02-28 r.

Podegrodzie: Odbiór, sprzątanie i zagospodarowanie odpadów z przystanków i miejsc publicznych z terenu Gminy Podegrodzie oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z cmentarzy komunalnych usytuowanych w Gminie Podegrodzie w roku 2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu - działającego na podstawie Uchwały Nr VII/ 83//2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 kwietnia 2011 r. oraz Zarządzenia nr 153E/2011 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 11 sierpnia 2011 r.
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu, krajowy numer identyfikacyjny 12184938000000, ul. Podegrodzie  248, 33386   Podegrodzie, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 18 448 49 54, e-mail a.polec@zgk.podegrodzie.pl, faks 18 448 49 51.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.zgk.podegrodzie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

nie
www.bip.zgk.podegrodzie.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu, 33-386 Podegrodzie 248
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór, sprzątanie i zagospodarowanie odpadów z przystanków i miejsc publicznych z terenu Gminy Podegrodzie oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z cmentarzy komunalnych usytuowanych w Gminie Podegrodzie w roku 2017
Numer referencyjny: ZGK-ZP.271.1.2.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każdą z części zamówienia opisanych w niniejszym punkcie. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia. Zamawiający nie wprowadza ograniczeń w zakresie maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy. Zamówienie obejmuje 2 części:

a) Część I:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze, sprzątaniu i zagospodarowaniu odpadów z przystanków i miejsc publicznych z terenu Gminy Podegrodzie w roku 2017.

W ramach przedmiotu zamówienia będą odbierane odpady z następujących miejsc:

aa) z przystanków i miejsc publicznych (kosze uliczne usytuowane przy drogach), obejmujących łącznie 87 punkty (szacuje się około 20 Mg w okresie obowiązywania umowy) oraz transport tych odpadów do miejsc zagospodarowania. Przedmiot zamówienia dotyczy odpadów o kodzie: 20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów.

Przedmiotem zamówienia jest transport odpadów z czyszczenia ulic i placów o kodzie 20 03 03 bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji do ich zagospodarowania, z uwzględnieniem hierarchii sposobów postępowania z odpadami, o których mowa w art. 17 i 18 oraz zgodnie z zasadą bliskości, o której mowa w art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.). Wykonawca jest ponadto zobowiązany do przestrzegania w szczególności przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 250, z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

W zakres zamówienia wchodzi sprzątanie i opróżnianie koszy ulicznych usytuowanych przy drogach, placach i przystankach komunikacyjnych, a także uporządkowanie terenu w miejscu gromadzenia odpadów.

Sprzątanie przystanków i miejsc publicznych odbywać się będzie, co najmniej dwa razy w tygodniu w okresie od początku maja do końca września i raz na tydzień w pozostałym okresie, zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Podegrodzie. Niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy ulicznych określonej powyżej, Wykonawca świadczący usługę ma obowiązek nie dopuścić do ich przepełnienia i wysypywania się odpadów na ziemię i wówczas zobowiązany jest wykonać usługi określone umową w krótszych odstępach czasu. Wykonawca ma obowiązek również monitorować w tym celu ilość odpadów w koszach oraz na każde telefoniczne zgłoszenie osoby upoważnionej ze strony Zamawiającego w ciągu 24h od chwili zgłoszenia opróżnić przepełniony kosz uliczny. Wykonawca jest obowiązany przewidzieć taką sytuację i ująć dodatkowe koszty w kalkulacji wynagrodzenia przedmiotu umowy.

Kosze na przystankach i w miejscach publicznych to pojemniki o pojemności 50 l oraz 6 koszy metalowych o poj. 100 l znajdujące się w miejscowościach: Podegrodzie (5 szt.) i Stadła (1 szt.). Wykaz przystanków i miejsc publicznych stanowi załącznik nr 7 do specyfikacji. W zakres zamówienia wchodzi także każdorazowo uporządkowanie terenu w miejscu gromadzenia odpadów w/w 87 punktach. Zakres odbioru odpadów z przystanków obejmuje uprzątnięcie wiaty oraz miejsca bez wiaty, chodnika na całej długości zatoki, a w przypadku braku zatoki na długości 3 mb z każdej strony znaku informacyjnego.

Zakres odbioru odpadów z miejsc publicznych obejmuje uprzątnięcie powierzchni chodnika lub pobocza na długości 3 mb z każdej strony kosza.

Pozostałe obowiązki Wykonawcy

a) Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów w sposób zapewniający utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego, w szczególności poprzez zapobieganie wysypywaniu się odpadów z pojemników, a także poprzez uprzątniecie i odbieranie odpadów z miejsc ich zbierania, w tym także tych, które nie zostały zamieszczone w pojemnikach. Wykonawca jest obowiązany również do odebrania i usunięcia odpadów w przypadku, gdy ich wysypanie nie wystąpiło w trakcie ich odbioru.

b) Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu kart przekazania odpadów do instalacji zagospodarowania odpadów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2014 r., poz. 1973).

c) Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu zamówienia ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odpadami, stosownie od obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie, w szczególności ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 250, z późn. zm), jak również obowiązujących Planów Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego.

d) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac niezbędnych przy realizacji zamówienia m. in.: zachować czystość w miejscu wykonywania usługi, zabezpieczyć prace pod względem BHP.

e) Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich wyrządzone w trakcie odbioru i transportu odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

f) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za zniszczenie lub uszkodzenie pojemników do zbierania odpadów, powstałych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

bb) Ponadto w ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac niezbędnych przy realizacji zamówienia m. in.:

a) zachowanie czystości w miejscu wykonywania usługi,

b) zabezpieczenie prac pod względem BHP,

c) pokrycie szkód powstałych w trakcie realizacji zamówienia, również wobec osób trzecich, d) oznakowanie pojazdów wykonujących usługi zgodnie z przepisami w tym zakresie. Obowiązki dotyczące prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zamówienia: Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu kart przekazania odebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku lub unieszkodliwienia odpadów zgodnie z obowiązującymi wzorami, o jakich mowa w rozporządzaniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

Rozliczanie realizacji usług będących przedmiotem zamówienia.

W celu rozliczania z realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania i przekazywania zamawiającemu w formie papierowej miesięcznych sprawozdań zawierających dane o:

a) masie odebranych w ramach realizacji umowy odpadów komunalnych oraz o sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane.

Rozliczanie usługi będzie odbywało się w trybie miesięcznym na podstawie łącznej masy poszczególnych rodzajów odebranych i przekazach do utylizacji odpadów i ilości godzin świadczonych usług.

b) Część II:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze kontenerów usytuowanych na cmentarzach komunalnych i zagospodarowaniu odpadów komunalnych, a także uporządkowanie terenu w miejscu gromadzenia odpadów.

W ramach przedmiotu zamówienia będą odbierane odpady z następujących miejsc:

aa) z cmentarzy komunalnych usytuowanych na terenie Gminy Podegrodzie w miejscowościach: Brzezna, Gostwica, Podrzecze i Podegrodzie w łącznej ilości około 80,00 Mg oraz transport tych odpadów do miejsc ich zagospodarowania. Wywóz dotyczy odpadów o kodzie 20 02 03 inne odpady nieulegające biodegradacji.

Odpady komunalne z cmentarzy komunalnych gromadzone będą w następujący sposób:

a) Cmentarz Komunalny w Brzeznej – 1 kontener KP 7 – będący własnością Zamawiającego, b) Cmentarz Komunalny w Gostwicy – 1 kontener 1100 l dostarczony przez Wykonawcę, w ramach niniejszej umowy na czas jej trwania,

c) Cmentarz Komunalny w Podrzeczu – 1 kontener KP 7 – będący własnością Zamawiającego,

d) Cmentarz Komunalny w Podegrodziu – 3 kontenery KP 7 – będące własnością Zamawiającego oraz 1 kontener KP 7 dostarczony przez Wykonawcę, w ramach niniejszej umowy na czas jej trwania.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na czas realizacji przedmiotu zamówienia jednego dodatkowego kontenera typu KP 7 na Cmentarz Komunalny w Podegrodziu oraz jednego kontenera 1100 l na Cmentarz Komunalny w Gostwicy do 7 dni od dnia popisania umowy na okres obowiązywania umowy.

Usługę Wykonawca zobowiązany jest wykonywać w terminie do 24 godzin od zgłoszenia telefonicznego.

Odbiór odpadów z cmentarzy odbywać się będzie na telefoniczne zgłoszenie merytorycznie odpowiedzialnego pracownika.

Przedmiotem zamówienia jest transport odpadów z cmentarzy komunalnych o kodzie 20 02 03 bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji do ich zagospodarowania, w z uwzględnieniem hierarchii sposobów postępowania z odpadami, o których mowa w art. 17 i 18 oraz zgodnie z zasada bliskości, o której mowa w art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.). Wykonawca jest ponadto zobowiązany do przestrzegania w szczególności przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 250, z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. Zamawiający zaleca, aby zapoznać się z miejscami odbioru odpadów z cmentarzy komunalnych z terenu Gminy Podegrodzie ze względu na usytuowanie kontenerów oraz dojazd wąskimi alejkami.

Pozostałe obowiązki Wykonawcy

a) Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego w sposób zapewniający utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego, w szczególności poprzez zapobieganie wysypywaniu się odpadów z pojemników, a także poprzez uprzątnięcie i odbieranie odpadów z miejsc ich zbierania, w tym także tych, które nie zostały zamieszczone w pojemnikach. Wykonawca jest obowiązany również do odebrania i usunięcia odpadów w przypadku, gdy ich wysypanie nie wystąpiło w trakcie ich odbioru.

b) Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu kart przekazania odpadów do instalacji zagospodarowania odpadów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2014 r., poz. 1973).

c) Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu zamówienia ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odpadami, stosownie od obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie, w szczególności ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 250, z późn. zm), jak również obowiązujących Planów Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego.

d) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac niezbędnych przy realizacji zamówienia m. in.: zachować czystość w miejscu wykonywania usługi, zabezpieczyć prace pod względem BHP.

e) Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich wyrządzone w trakcie odbioru i transportu odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

f) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za zniszczenie lub uszkodzenie pojemników do zbierania odpadów, powstałych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

Ponadto w ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac niezbędnych przy realizacji zamówienia m. in.:

a) zachowanie czystości w miejscu wykonywania usługi,

b) zabezpieczenie prac pod względem BHP,

c) pokrycie szkód powstałych w trakcie realizacji zamówienia, również wobec osób trzecich, d) oznakowanie pojazdów wykonujących usługi zgodnie z przepisami w tym zakresie. Obowiązki dotyczące prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zamówienia: Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu kart przekazania odpadów do instalacji do przetwarzania odpadów zgodnie z obowiązującymi wzorami, o jakich mowa w rozporządzaniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2014 r., poz. 1973).

W celu rozliczania z realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania i przekazywania zamawiającemu w formie papierowej miesięcznych sprawozdań zawierających dane o:

a) masie odebranych w ramach realizacji umowy odpadów komunalnych oraz o sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji do przetwarzania odpadów, do której zostały przekazane.

Rozliczanie usługi będzie odbywało się w trybie miesięcznym na podstawie łącznej masy poszczególnych rodzajów odebranych i przekazach do zagospodarowania odpadów oraz ilości godzin świadczonych usług.

2. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:

a) co najmniej 1 pracownika - kierowcę posiadającego uprawnienia do prowadzenia pojazdu, który służyć będzie wywożeniu odpadów w ramach realizacji umowy dla części nr I,

b) co najmniej 1 pracownika - kierowcę posiadającego uprawnienia do prowadzenia pojazdu, który służyć będzie wywożeniu odpadów w ramach realizacji umowy dla części nr II.

1) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2 lit. a) i b) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu świadczenia pracy.

2) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.4. lit. a) i b) czynności w trakcie realizacji zamówienia:

oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2 lit. a) i b) czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2 lit. a) i b) czynności.

4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.5) Główny kod CPV: 90000000-7
Dodatkowe kody CPV:90500000-2, 90511000-2, 90511300-5, 90512000-9, 90533000-2, 90514000-3, 90610000-6, 90611000-3, 90612000-0, 90910000-9
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 31/12/2017


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, w szczególności:

a) posiadają wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Podegrodzie, w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia – dot. I i II;

b) posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów obejmujący Gminę Podegrodzie (zezwolenie musi obejmować kody odpadów stanowiące przedmiot zamówienia), wydane przez właściwego Starostę stosownie do zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.) – dot. I i II;

c) posiadają zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów, o którym mowa w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r . (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.), w przypadku gdy Wykonawca zamierza prowadzić odzysk lub unieszkodliwianie we własnym zakresie. W przypadku gdy Wykonawca zamierza przekazywać odpady innemu podmiotowi w celu ich odzysku lub unieszkodliwiania, powinien zawrzeć umowę na wskazany zakres z podmiotem posiadającym zezwolenie w tym zakresie – dot. I i II.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

a) Wykonawca spełni warunek dotyczący posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum:

aa) 25.000,00 zł dla części nr I,

bb) 20.000,00 zł dla części nr II.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

1) zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że:

aa) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie, co najmniej jedno zamówienie polegające na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o łącznej wartości nie mniejszej niż:

- 20.000,00 zł dla części nr I,

- 15.000,00 zł dla części nr II,

b) Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej, jeżeli wykaże, że:

aa) dysponuje następującym wyposażeniem w celu wykonania zamówienia publicznego:

- posiada odpowiedni potencjał techniczny oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym dysponuje odpowiednimi specjalistycznymi środkami technicznymi umożliwiającymi odbiór z wskazanych nieruchomości odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r., poz. 122), w szczególności dysponuje:

v pojazdem przystosowanym do odbierania odpadów z przystanków i koszy ulicznych o kodzie 20 03 03 dla I części,

v co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania odpadów o kodzie 20 02 03, w tym 1 pojazdem specjalistycznym typu hakowiec przystosowanym do odbioru odpadów zebranych w kontenerach KP-7 dla części-II,

- pojazdy, o których mowa w lit. aa powyżej, muszą być trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerami telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Pojazdy muszą posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizującą oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady. Pojazdy muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników. Pojazdy muszą być też wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz w system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów - umożliwiający weryfikację tych danych,

- parametry techniczne pojazdów, w tym tonaż muszą uwzględniać specyfikę sieci dróg na terenie Gminy Podegrodzie (szerokość jezdni, rodzaj nawierzchni, spadki terenu, tereny trudnodostępne, górzyste, rodzaj zagospodarowania przy drodze).

W przypadku Cmentarza w Podegrodziu ze względu na trudny, stromy i wąski podjazd zaleca się zapoznanie z miejscem realizacji przedmiotu zamówienia,

- posiadają umowę lub będą posiadać umowę na usługę ważenia na legalizowanej samochodowej wadze najazdowej (potwierdzonej Świadectwem legalizacji wagi wydanym przez Naczelnika Urzędu Miar), w przypadku gdy na terenie bazy magazynowo - transportowej nie następuje magazynowanie odpadów. W przypadku, gdy na terenie bazy magazynowo - transportowej następuje magazynowanie odpadów musi być ona wyposażona w legalizowaną samochodową wagę najazdową potwierdzoną Świadectwem legalizacji wagi wydanym przez Naczelnika Urzędu Miar– dla części I- II.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

6.16. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy przedłożyć na żądanie Zamawiającego

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

6.17. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 6.16. przedkłada odpowiednio:

a) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy – dot. 6.16. lit. a), wystawionego nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

b) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dot. 6.16. lit. b) i c) wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dot. 6.16. lit) d) wystawionego nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6.18. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o którym mowa w punkcie 6.17, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawione w terminach określonych w pkt 6.17 powyżej.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
6.2. Dokumenty, które ma złożyć Wykonawca na żądanie Zamawiającego w celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu – :

1) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Podegrodzie, w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia – dot. I i II,

2) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów obejmujący Gminę Podegrodzie (zezwolenie musi obejmować kody odpadów stanowiące przedmiot zamówienia), wydane przez właściwego Starostę stosownie do zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.) – dot. I i II,

3) zezwolenie na zbieranie lub na przetwarzanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów, o którym mowa w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.), w przypadku gdy Wykonawca zamierza prowadzić odzysk lub unieszkodliwianie we własnym zakresie. W przypadku gdy Wykonawca zamierza przekazywać odpady innemu podmiotowi w celu ich odzysku lub unieszkodliwiania, powinien zawrzeć umowę na wskazany zakres z podmiotem posiadającym zezwolenie w tym zakresie – dot. I i II,

4) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (załącznik nr 4),

5) wykaz wyposażenia zakładu dostępnego wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (załącznik nr 5), 6) dokumenty potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę wskazaną odpowiednio w 5.1. pkt. 2 lit. a w siwz, w szczególności opłacona polisa.

6.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

6.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 9).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

a) wypełniony formularz ofertowy (załącznik odpowiednio nr 1 a, b),

b) w sytuacji wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo,

c) w sytuacji oferty złożonej przez Wykonawców występujących wspólnie, pełnomocnictwo dla podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu grupy Wykonawców zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
8.1. Każdy Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

a) 1.500,00 zł dla części nr I,

b) 1.100,00 zł dla części nr II, - przed upływem terminu składania ofert.

8.2. Wadium może być wniesione w:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych,

c) poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

d) gwarancjach bankowych,

e) gwarancjach ubezpieczeniowych,

f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

8.3. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Podegrodziu, nr konta 82 8814 0003 2000 0000 5555 0005 z zaznaczeniem, że dotyczy przetargu „Odbiór, sprzątanie i zagospodarowanie odpadów z przystanków i miejsc publicznych z terenu Gminy Podegrodzie oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z cmentarzy komunalnych usytuowanych w Gminie Podegrodzie w roku 2017” - cz. ……

8.4. W powyższym przypadku (pkt 8.3) kwota wymaganego wadium musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej w dniu 08.03.2017 r. o godz. 9:00.

8.5. W pozostałych formach wadium (pkt 8.2 b – f) oryginał wadium należy przesłać wraz z ofertą lub złożyć w siedzibie Zamawiającego – w kasie Urzędu Gminy Podegrodzie (w godzinach pracy Urzędu). W razie złożenia wadium w kasie, kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty.

8.6. Wadium składane w formach wymienionych w pkt 8.2 b) – f) musi mieć datę początkową ważności równą, co najmniej dniu upływu terminu składania ofert, a datę końcową ważności upływającą najwcześniej w ostatnim dniu związania ofertą oraz posiadać stosowne zapisy określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.

8.7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

8.8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

8.9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 1, 1a i 2 z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy PZP.

8.10. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej muszą one mieć charakter bezwarunkowy i nieodwołalny (tzw. gwarancja „na pierwsze żądanie”).


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

a) Cena - w złotych

60

b) Termin płatności faktur – w dniach

20

c) Czas realizacji zgłoszonej reklamacji – w godzinach

20


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w następujących przypadkach:

1) Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy (cena jednostkowa) określona w §9 ust. 1 może zostać zmieniona na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT lub zmiany opłaty za przyjęcie odpadów do odzysku lub unieszkodliwiania pod warunkiem, że w chwili podpisania umowy nie było wiadomo czy takie zmiany nastąpią lub jeżeli nastąpią to o jaką kwotę.

2) W przypadku zmiany opłaty za przyjęcie odpadów do odzysku lub unieszkodliwiania cena jednostkowa może zostać zmieniona o kwotę podwyżki lub obniżki na podstawie dokumentu przedłożonego przez Wykonawcę wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, potwierdzającym zmianę ceny za przyjęcie odpadów. Jednocześnie zmienione zostanie wynagrodzenie szacunkowe stosownie do cen jednostkowych i szacunkowych ilości zamówienia.

3) W przypadku zmiany przepisów powołanych w niniejszej umowie ulegną zmianie stosowne zapisy umowy odpowiednio do zmienionych przepisów.

4) Jeżeli w realizacji umowy będą występować podwykonawcy, na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może w trakcie realizacji umowy zmienić takiego podwykonawcę lub zrezygnować z niego pod warunkiem wykazania - przez Wykonawcę - Zamawiającemu, iż nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniana warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

5) Wystąpi konieczność wprowadzenia innych zmian, które są niezbędne do wykonania umowy, a których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz nie są zmianami istotnych postanowień umowy stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 08/03/2017, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr: 1    Nazwa: Odbiór, sprzątanie i zagospodarowanie odpadów z przystanków i miejsc publicznych z terenu Gminy Podegrodzie oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z cmentarzy komunalnych usytuowanych w Gminie Podegrodzie w roku 2017 - część I zamówienia

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

a) Część I:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze, sprzątaniu i zagospodarowaniu odpadów z przystanków i miejsc publicznych z terenu Gminy Podegrodzie w roku 2017.

W ramach przedmiotu zamówienia będą odbierane odpady z następujących miejsc:

aa) z przystanków i miejsc publicznych (kosze uliczne usytuowane przy drogach), obejmujących łącznie 87 punkty (szacuje się około 20 Mg w okresie obowiązywania umowy) oraz transport tych odpadów do miejsc zagospodarowania.

Przedmiot zamówienia dotyczy odpadów o kodzie: 20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów. Przedmiotem zamówienia jest transport odpadów z czyszczenia ulic i placów o kodzie 20 03 03 bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji do ich zagospodarowania, z uwzględnieniem hierarchii sposobów postępowania z odpadami, o których mowa w art. 17 i 18 oraz zgodnie z zasadą bliskości, o której mowa w art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.). Wykonawca jest ponadto zobowiązany do przestrzegania w szczególności przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 250, z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

W zakres zamówienia wchodzi sprzątanie i opróżnianie koszy ulicznych usytuowanych przy drogach, placach i przystankach komunikacyjnych, a także uporządkowanie terenu w miejscu gromadzenia odpadów.

Sprzątanie przystanków i miejsc publicznych odbywać się będzie, co najmniej dwa razy w tygodniu w okresie od początku maja do końca września i raz na tydzień w pozostałym okresie, zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Podegrodzie. Niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy ulicznych określonej powyżej, Wykonawca świadczący usługę ma obowiązek nie dopuścić do ich przepełnienia i wysypywania się odpadów na ziemię i wówczas zobowiązany jest wykonać usługi określone umową w krótszych odstępach czasu. Wykonawca ma obowiązek również monitorować w tym celu ilość odpadów w koszach oraz na każde telefoniczne zgłoszenie osoby upoważnionej ze strony Zamawiającego w ciągu 24h od chwili zgłoszenia opróżnić przepełniony kosz uliczny. Wykonawca jest obowiązany przewidzieć taką sytuację i ująć dodatkowe koszty w kalkulacji wynagrodzenia przedmiotu umowy.

Kosze na przystankach i w miejscach publicznych to pojemniki o pojemności 50 l oraz 6 koszy metalowych o poj. 100 l znajdujące się w miejscowościach: Podegrodzie (5 szt.) i Stadła (1 szt.). Wykaz przystanków i miejsc publicznych stanowi załącznik nr 7 do specyfikacji. W zakres zamówienia wchodzi także każdorazowo uporządkowanie terenu w miejscu gromadzenia odpadów w/w 87 punktach. Zakres odbioru odpadów z przystanków obejmuje uprzątnięcie wiaty oraz miejsca bez wiaty, chodnika na całej długości zatoki, a w przypadku braku zatoki na długości 3 mb z każdej strony znaku informacyjnego.

Zakres odbioru odpadów z miejsc publicznych obejmuje uprzątnięcie powierzchni chodnika lub pobocza na długości 3 mb z każdej strony kosza.

Pozostałe obowiązki Wykonawcy

a) Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów w sposób zapewniający utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego, w szczególności poprzez zapobieganie wysypywaniu się odpadów z pojemników, a także poprzez uprzątniecie i odbieranie odpadów z miejsc ich zbierania, w tym także tych, które nie zostały zamieszczone w pojemnikach. Wykonawca jest obowiązany również do odebrania i usunięcia odpadów w przypadku, gdy ich wysypanie nie wystąpiło w trakcie ich odbioru.

b) Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu kart przekazania odpadów do instalacji zagospodarowania odpadów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2014 r., poz. 1973).

c) Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu zamówienia ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odpadami, stosownie od obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie, w szczególności ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 250, z późn. zm), jak również obowiązujących Planów Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego.

d) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac niezbędnych przy realizacji zamówienia m. in.: zachować czystość w miejscu wykonywania usługi, zabezpieczyć prace pod względem BHP.

e) Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich wyrządzone w trakcie odbioru i transportu odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

f) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za zniszczenie lub uszkodzenie pojemników do zbierania odpadów, powstałych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

bb) Ponadto w ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac niezbędnych przy realizacji zamówienia m. in.:

a) zachowanie czystości w miejscu wykonywania usługi,

b) zabezpieczenie prac pod względem BHP,

c) pokrycie szkód powstałych w trakcie realizacji zamówienia, również wobec osób trzecich, d) oznakowanie pojazdów wykonujących usługi zgodnie z przepisami w tym zakresie. Obowiązki dotyczące prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zamówienia: Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu kart przekazania odebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku lub unieszkodliwienia odpadów zgodnie z obowiązującymi wzorami, o jakich mowa w rozporządzaniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

Rozliczanie realizacji usług będących przedmiotem zamówienia.

W celu rozliczania z realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania i przekazywania zamawiającemu w formie papierowej miesięcznych sprawozdań zawierających dane o:

a) masie odebranych w ramach realizacji umowy odpadów komunalnych oraz o sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane.

Rozliczanie usługi będzie odbywało się w trybie miesięcznym na podstawie łącznej masy poszczególnych rodzajów odebranych i przekazach do utylizacji odpadów i ilości godzin świadczonych usług.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90000000-7, 90500000-2, 90511000-2, 90511300-5, 90512000-9, 90533000-2, 90514000-3, 90610000-6, 90611000-3, 90612000-0, 90910000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

a) Cena - w złotych

60

b) Termin płatności faktur – w dniach

20

c) Czas realizacji zgłoszonej reklamacji – w godzinach

20

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 2    Nazwa: Odbiór, sprzątanie i zagospodarowanie odpadów z przystanków i miejsc publicznych z terenu Gminy Podegrodzie oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z cmentarzy komunalnych usytuowanych w Gminie Podegrodzie w roku 2017” – część I zamówienia

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

b) Część II:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze kontenerów usytuowanych na cmentarzach komunalnych i zagospodarowaniu odpadów komunalnych, a także uporządkowanie terenu w miejscu gromadzenia odpadów.

W ramach przedmiotu zamówienia będą odbierane odpady z następujących miejsc:

aa) z cmentarzy komunalnych usytuowanych na terenie Gminy Podegrodzie w miejscowościach: Brzezna, Gostwica, Podrzecze i Podegrodzie w łącznej ilości około 80,00 Mg oraz transport tych odpadów do miejsc ich zagospodarowania. Wywóz dotyczy odpadów o kodzie 20 02 03 inne odpady nieulegające biodegradacji.

Odpady komunalne z cmentarzy komunalnych gromadzone będą w następujący sposób:

a) Cmentarz Komunalny w Brzeznej – 1 kontener KP 7 – będący własnością Zamawiającego, b) Cmentarz Komunalny w Gostwicy – 1 kontener 1100 l dostarczony przez Wykonawcę, w ramach niniejszej umowy na czas jej trwania,

c) Cmentarz Komunalny w Podrzeczu – 1 kontener KP 7 – będący własnością Zamawiającego,

d) Cmentarz Komunalny w Podegrodziu – 3 kontenery KP 7 – będące własnością Zamawiającego oraz 1 kontener KP 7 dostarczony przez Wykonawcę, w ramach niniejszej umowy na czas jej trwania.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na czas realizacji przedmiotu zamówienia jednego dodatkowego kontenera typu KP 7 na Cmentarz Komunalny w Podegrodziu oraz jednego kontenera 1100 l na Cmentarz Komunalny w Gostwicy do 7 dni od dnia popisania umowy na okres obowiązywania umowy.

Usługę Wykonawca zobowiązany jest wykonywać w terminie do 24 godzin od zgłoszenia telefonicznego.

Odbiór odpadów z cmentarzy odbywać się będzie na telefoniczne zgłoszenie merytorycznie odpowiedzialnego pracownika.

Przedmiotem zamówienia jest transport odpadów z cmentarzy komunalnych o kodzie 20 02 03 bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji do ich zagospodarowania, w z uwzględnieniem hierarchii sposobów postępowania z odpadami, o których mowa w art. 17 i 18 oraz zgodnie z zasada bliskości, o której mowa w art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.). Wykonawca jest ponadto zobowiązany do przestrzegania w szczególności przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 250, z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. Zamawiający zaleca, aby zapoznać się z miejscami odbioru odpadów z cmentarzy komunalnych z terenu Gminy Podegrodzie ze względu na usytuowanie kontenerów oraz dojazd wąskimi alejkami.

Pozostałe obowiązki Wykonawcy

a) Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego w sposób zapewniający utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego, w szczególności poprzez zapobieganie wysypywaniu się odpadów z pojemników, a także poprzez uprzątnięcie i odbieranie odpadów z miejsc ich zbierania, w tym także tych, które nie zostały zamieszczone w pojemnikach. Wykonawca jest obowiązany również do odebrania i usunięcia odpadów w przypadku, gdy ich wysypanie nie wystąpiło w trakcie ich odbioru.

b) Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu kart przekazania odpadów do instalacji zagospodarowania odpadów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2014 r., poz. 1973).

c) Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu zamówienia ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odpadami, stosownie od obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie, w szczególności ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 250, z późn. zm), jak również obowiązujących Planów Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego.

d) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac niezbędnych przy realizacji zamówienia m. in.: zachować czystość w miejscu wykonywania usługi, zabezpieczyć prace pod względem BHP.

e) Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich wyrządzone w trakcie odbioru i transportu odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

f) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za zniszczenie lub uszkodzenie pojemników do zbierania odpadów, powstałych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

Ponadto w ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac niezbędnych przy realizacji zamówienia m. in.:

a) zachowanie czystości w miejscu wykonywania usługi,

b) zabezpieczenie prac pod względem BHP,

c) pokrycie szkód powstałych w trakcie realizacji zamówienia, również wobec osób trzecich, d) oznakowanie pojazdów wykonujących usługi zgodnie z przepisami w tym zakresie. Obowiązki dotyczące prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zamówienia: Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu kart przekazania odpadów do instalacji do przetwarzania odpadów zgodnie z obowiązującymi wzorami, o jakich mowa w rozporządzaniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2014 r., poz. 1973). W celu rozliczania z realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania i przekazywania zamawiającemu w formie papierowej miesięcznych sprawozdań zawierających dane o:

a) masie odebranych w ramach realizacji umowy odpadów komunalnych oraz o sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji do przetwarzania odpadów, do której zostały przekazane.

Rozliczanie usługi będzie odbywało się w trybie miesięcznym na podstawie łącznej masy poszczególnych rodzajów odebranych i przekazach do zagospodarowania odpadów oraz ilości godzin świadczonych usług.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90000000-7, 90500000-2, 90511000-2, 90511300-5, 90512000-9, 90533000-2, 90514000-3, 90610000-6, 90611000-3, 90612000-0, 90910000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

a) Cena - w złotych

60

b) Termin płatności faktur – w dniach

20

c) Czas realizacji zgłoszonej reklamacji – w godzinach

20

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Początek formularza

Dół formularza

 

Początek formularza

 

Dół formularza

 

 

 
Zalaczniki:
siwz-odpady-przystanki-i-cmentarze.pdf
zalacznik-nr-1a-5-8-10-odpady.doc
zalacznik-6-a-przystanki.pdf
zalacznik-6-b-cmentarze.pdf
zalacznik-nr-7-spis-koszy.pdf
««« powrót
 
 


Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu Interaktywna Polska