http://www.bip.gov.pl
  Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
Informacje podstawowe
ZGK
Zasady Funkcjonowania
Zarządzenia
Budżet
Przetargi
Ogłoszenia o przetargach
Ogłoszenia z otwarcia ofert
Ogłoszenia o wyborze ofert
Ogłoszenia o zawarciu umowy
Ogłoszenia o zamówieniach poniżej 30 000 euro
Plan Zamówień Publicznych
Gospodarka wodno-ściekowa
Protokoły z kontroli
Redakcja
Statystyki
Rejestr zmian
Informacja dla podmiotów korzystających ze środowiska
RODO
Nabór
Gospodarka Odpadami Komunalnymi - dane archiwalne 2011-2017


 
Ogłoszenia o przetargach 
Przetargi
 
data publikacji:  22-04-2016 | 12:54
data ostatniej modyfikacji:  22-04-2016 | 12:54
data wytworzenia dokumentu:  22-04-2016
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Połeć
   
Remont drogi gminnej Kwasowiec Wysokie i Góry (kierunek Burdok - Góry) w miejscowości Długołęka Świerkla; Remont drogi gminnej Łąkta Rogi w miejscowości Juraszowa i Remont drogi gminnej Do Orła w miejscowości Rogi 22.04.2016

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.zgk.podegrodzie.pl


Podegrodzie: Remont drogi gminnej Kwasowiec Wysokie i Góry (kierunek Burdok - Góry) w miejscowości Długołęka Świerkla;

Remont drogi gminnej Łąkta Rogi w miejscowości Juraszowa i Remont drogi gminnej Do Orła w miejscowości Rogi
Numer ogłoszenia: 100950 - 2016; data zamieszczenia: 22.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu , Podegrodzie 248, 33-386 Podegrodzie, woj. małopolskie, tel. 18 448 49 54, faks 18 448 49 51.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont drogi gminnej Kwasowiec Wysokie i Góry (kierunek Burdok - Góry) w miejscowości Długołęka Świerkla;

Remont drogi gminnej Łąkta Rogi w miejscowości Juraszowa i Remont drogi gminnej Do Orła w miejscowości Rogi.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Zamówienie dopuszcza składanie ofert częściowych na każdą z części zamówienia opisanych
w niniejszym punkcie. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia. Zamówienie obejmuje 2 części:

1) Część I:

1. Remont drogi gminnej Kwasowiec Wysokie i Góry (kierunek Burdok - Góry) w miejscowości Długołęka Świerkla z zakresem robót:

a) remont nawierzchni,

b) odwodnienie przepustów,

c) odwodnienie - korytka ściekowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 9 a oraz 10 a do SIWZ.

2) Część II:

1. Remont drogi gminnej Łąkta Rogi w miejscowości Juraszowa i Remont drogi gminnej Do Orła w miejscowości Rogi z zakresem robót:

a) remont nawierzchni,

b) odwodnienie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 9 b, c oraz 10 b do SIWZ.

2. Ponadto w ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac niezbędnych przy realizacji zamówienia m. in.:

a) urządzić zaplecze robót,

b) zabezpieczyć roboty pod względem BHP - dotyczy to również zabezpieczenia warunków bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na placu budowy,

c) zorganizować i przeprowadzić niezbędne próby, badania i odbiory dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia,

d) pokryć szkody powstałe w trakcie realizacji zamówienia (w tym: wobec osób trzecich),

e) przywrócić do stanu pierwotnego zajęte dla realizacji zamówienia tereny wraz z demontażem wszelkich urządzeń pomocniczych,

f) oznakować roboty zgodnie z Instrukcją o oznakowaniu robót drogowych.

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy PZP.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.24.52-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

1. Każdy Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

a) 7.500,00 zł dla części nr I,

b) 7.500,00 zł dla części nr II,

przed upływem terminu składania ofert.

2. Wadium może być wniesione w:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych,

c) poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

d) gwarancjach bankowych,

e) gwarancjach ubezpieczeniowych,

f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

3. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy
w Podegrodziu, nr konta 82 8814 0003 2000 0000 5555 0005 z zaznaczeniem, że dotyczy przetargu Remont drogi gminnej Kwasowiec Wysokie i Góry (kierunek Burdok - Góry) w miejscowości Długołęka Świerkla - część nr I

Remont drogi gminnej Łąkta Rogi w miejscowości Juraszowa i Remont drogi gminnej Do Orła w miejscowości Rogi - część nr II.

4. W powyższym przypadku (pkt 3) kwota wymaganego wadium musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej w dniu 09.05.2016 r. o godz. 9:00.

5. W pozostałych formach wadium (pkt 2 b - f) oryginał wadium należy przesłać wraz z ofertą lub złożyć w siedzibie Zamawiającego - w kasie Urzędu Gminy Podegrodzie (w godzinach pracy Urzędu). W razie złożenia wadium w kasie, kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty.

6. Wadium składane w formach wymienionych w pkt 2 b) - f) musi mieć datę początkową ważności równą, co najmniej dniu upływu terminu składania ofert, a datę końcową ważności upływającą najwcześniej w ostatnim dniu związania ofertą oraz posiadać stosowne zapisy określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 1, 1a i 2 z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy PZP.

10. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej muszą one mieć charakter bezwarunkowy i nieodwołalny (tzw. gwarancja na pierwsze żądanie).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności:
  • a) Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia:
  • a) warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie –
  • aa) wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo zakończył co najmniej 1 umowę/kontrakt obejmujące (odbudowa, przebudowa, remont, budowa) drogę z nawierzchnią asfaltową o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł dla części nr I,
  • bb) wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo zakończył co najmniej 1 umowę/kontrakt obejmujące (odbudowa, przebudowa, remont, budowa) drogę z nawierzchnią asfaltową o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł dla części nr II.
  • W przypadku składania przez Wykonawcę ofert na kilka części zamówienia Zamawiający dopuszcza, aby dla wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawca miał możliwość wykazania tych samych umów/kontraktów dla różnych części bez ich sumowania.
  • Ocena spełniania ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje przedstawione w dokumentach załączonych do oferty.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1) posiadają odpowiedni potencjał techniczny oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności:
  • a) warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
  • aa) dysponuje osobą, która posiada stosowne uprawnienia budowlane w specjalności drogowej oraz ma uprawnienia do kierowania robotami dla części nr I - II,
  • bb) Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394.) oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 932).
  • W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część Wykonawca może dysponować jednym kierownikiem budowy.
  • Ocena spełniania ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje przedstawione w dokumentach załączonych do oferty.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
  • a) warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że:
  • aa) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 120.000,00 zł dla części nr I,
  • ba) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 120.000,00 zł dla części nr II.
  • Jeżeli Wykonawca składa ofertę obejmującą więcej niż jedną część zamówienia może przedstawić jedną lub więcej polis (albo inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej) opiewających na łączną sumę wskazanych kwot.
  • Ocena spełniania ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje przedstawione w dokumentach załączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
  z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1),

b) kosztorys ofertowy uproszczony, o którym mowa w pkt 12.3. SIWZ, sporządzony w oparciu
o Załącznik nr 9 a, b, c odpowiednio dla danej części,

c) w sytuacji wykonawców działających przez pełnomocnika - pełnomocnictwo,

d) w sytuacji oferty złożonej przez Wykonawców występujących wspólnie, pełnomocnictwo dla podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu grupy Wykonawców zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - okres gwarancji - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Szczegółowe informacje dotyczące umowy zawarte zostały w projektach umów stanowiących załączniki nr 8 a, b do niniejszej specyfikacji.

2. Sytuacje, kiedy będzie możliwość zmiany umowy oraz warunki takich zmian określają szczegółowo projekty umów stanowiące załączniki nr 8 a, b do specyfikacji.

3. Zgodnie z art. 143b ust. 1 Ustawy wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

4. Zgodnie z art. 143b ust. 5 Ustawy wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zgk.podegrodzie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu - pokój 10, 33-386 Podegrodzie 248 (w budynku Urzędu Gminy Podegrodzie)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.05.2016 godzina 09:00, miejsce: Sala Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Podegrodzie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Remont drogi gminnej Kwasowiec Wysokie i Góry (kierunek Burdok - Góry)
w miejscowości Długołęka Świerkla.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

a) remont nawierzchni,

b) odwodnienie przepustów,

c) odwodnienie - korytka ściekowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 9 a oraz 10 a do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.24.52-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 90
  • 2. okres gwarancji - 10

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Remont drogi gminnej Łąkta Rogi w miejscowości Juraszowa i Remont drogi gminnej Do Orła w miejscowości Rogi.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

a) remont nawierzchni,

b) odwodnienie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 9 b, c oraz 10 b do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.24.52-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 90
  • 2. okres gwarancji - 10

 

 

 

 
Zalaczniki:
siwz-drogi-soleckie.pdf
zalacznik-nr-1-7.1.doc
zalacznik-nr-8-a.pdf
zalacznik-nr-8-b.pdf
zalacznik-nr-9-a-przedmiar-remont-drogi-kwasowiec-gory.pdf
zalacznik-nr-9-b-przedmiar-remont-drogi-lakta-rogi.pdf
zalacznik-nr-9-c-przedmiar-remont-dr.-do-orla-rogi.pdf
zalacznik-nr-10-a-stwiorb-dr.-kwasowiec.pdf
zalacznik-nr-10-b-stwiorb-dr.-lakta-do-orla-rogi.pdf
««« powrót
 
 


Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu Interaktywna Polska